Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 16. januarja 2009

20. januar 2009

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 16. januarja 2009, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 26 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti zmanjšalo za 10,7 milijarde EUR na 348,1 milijarde EUR. V četrtek, 15. januarja 2009, je zapadla povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih v višini 47,6 milijarde USD, obenem je bila poravnana nova v višini 21,3 milijarde USD z zapadlostjo 28 dni. Istega dne je zapadla tudi povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih v višini 41,1 milijarde USD in poravnana je bila nova v višini 58 milijard USD z zapadlostjo 7 dni. Prav tako v četrtek, 15. januarja 2009, je zapadla operacija valutne zamenjave EUR/USD v višini 0,1 milijarde USD in poravnana je bila nova v višini 0,1 milijarde USD z zapadlostjo 28 dni. Na isti dan je zapadla še ena operacija valutne zamenjave EUR/USD v višini 3,3 milijarde USD in poravnana je bila nova operacija v višini 0,8 milijarde USD z zapadlostjo 7 dni. Te operacije valutne zamenjave niso vplivale na neto stanje Eurosistema v tuji valuti. Vse transakcije v ameriških dolarjih je Eurosistem izvedel v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo med Evropsko centralno banko (ECB) in ameriško centralno banko Federal Reserve System. V sredo, 14. januarja 2009, je zapadla operacija valutne zamenjave EUR/CHF v višini 25,2 milijarde CHF in poravnana je bila nova operacija v višini 28,5 milijarde CHF z zapadlostjo 7 dni. To operacijo je Eurosistem izvedel v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo med ECB in centralno banko Swiss National Bank in ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) so se zmanjšala za 0,4 milijarde EUR na 279,8 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 7,9 milijarde EUR na 743,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 7,1 milijarde EUR na 97,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 29,6 milijarde EUR na 539,4 milijarde EUR. Treba je opozoriti, da se zmanjšanje v višini 2,3 milijarde EUR pri povratnih operacijah finega uravnavanja (postavka obveznosti 2.4) nanaša na operacije denarne politike, ki jih je izvedla Národná banka Slovenska pred vstopom v Eurosistem.

V sredo, 14. januarja 2009, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 216,1 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 203,8 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 7,1 milijarde EUR (v primerjavi z 1,5 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 281,4 milijarde EUR (v primerjavi z 315,3 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 11,7 milijarde EUR na 169,2 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 218.366 −26
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 159.123 −380
2.1 Terjatve do MDS 13.218 4
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 145.905 −384
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 204.802 −13.237
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 21.481 964
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 21.481 964
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 821.887 −6.647
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 204.501 −12.330
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 610.188 27
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 7.107 5.649
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 91 7
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 37.260 −19.601
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 279.790 −429
8 Dolg širše države v EUR 37.438 0
9 Druga sredstva 230.508 4.444
Skupaj sredstva 2.010.655 −34.911
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 743.269 −7.863
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 450.764 −24.513
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 169.237 11.701
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 281.393 −33.861
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 −2.305
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 134 −48
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 271 −54
4 Izdani dolžniški certifikati 1.003 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 106.609 7.957
5.1 Širša država 97.917 7.147
5.2 Druge obveznosti 8.692 810
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 270.975 −11.144
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.427 634
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 7.932 −3.585
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 7.932 −3.585
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.446 0
10 Druge obveznosti 174.232 3.660
11 Računi prevrednotenja 176.589 0
12 Kapital in rezerve 71.138 −2
Skupaj obveznosti 2.010.655 −34.911
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije