Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 16 Januari 2009

20 januari 2009

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 16 januari 2009 was de daling van EUR 26 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 10,7 miljard naar EUR 348,1 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en liquiditeitsverschaffende transacties. Op donderdag 15 januari 2009 verviel een in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop van USD 47,6 miljard, en werd een nieuwe transactie van USD 21,3 miljard, met een looptijd van 28 dagen, verrekend. Op dezelfde dag verviel nog een in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop van USD 41,1 miljard, en werd een nieuwe transactie van USD 58 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend. Eveneens op donderdag 15 januari 2009 verviel een EUR/USD-deviezenswaptransactie van USD 0,1 miljard, en werd een nieuwe transactie van USD 0,1 miljard, met een looptijd van 28 dagen, verrekend, en verviel er nog een EUR/USD-deviezenswaptransactie van USD 3,3 miljard, en werd een nieuwe transactie van USD 0,8 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend. Deze deviezenswaptransacties hadden geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta. Alle in Amerikaanse dollar luidende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de Europese Centrale Bank (ECB) en het Federal Reserve System. Op woensdag 14 januari 2009 verviel een EUR/CHF-deviezenswaptransactie van CHF 25,2 miljard, en werd een nieuwe transactie van CHF 28,5 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend. Deze transactie werd door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de ECB en de Zwitserse nationale bank en had geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) daalden met EUR 0,4 miljard naar EUR 279,8 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 7,9 miljard naar EUR 743,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 7,1 miljard naar EUR 97,9 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 29,6 miljard naar EUR 539,4 miljard. Er zij op gewezen dat de daling met EUR 2,3 miljard van de post „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop (passiefpost 2.4) betrekking heeft op monetaire-beleidstransacties van Národná banka Slovenska die zijn uitgevoerd vóór haar toetreding tot het Eurosysteem.

Op woensdag 14 januari 2009 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 216,1 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 203,8 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 7,1 miljard (vergeleken met EUR 1,5 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 281,4 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 315,3 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 11,7 miljard naar EUR 169,2 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 218.366 −26
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 159.123 −380
2.1 Vorderingen op het IMF 13.218 4
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 145.905 −384
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 204.802 −13.237
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 21.481 964
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 21.481 964
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 821.887 −6.647
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 204.501 −12.330
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 610.188 27
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 7.107 5.649
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 91 7
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 37.260 −19.601
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 279.790 −429
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.438 0
9 Overige activa 230.508 4.444
Totaal activa 2.010.655 −34.911
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 743.269 −7.863
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 450.764 −24.513
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 169.237 11.701
2.2 Depositofaciliteit 281.393 −33.861
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 −2.305
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 134 −48
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 271 −54
4 Uitgegeven schuldbewijzen 1.003 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 106.609 7.957
5.1 Overheid 97.917 7.147
5.2 Overige verplichtingen 8.692 810
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 270.975 −11.144
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.427 634
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.932 −3.585
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.932 −3.585
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.446 0
10 Overige passiva 174.232 3.660
11 Herwaarderingsrekeningen 176.589 0
12 Kapitaal en reserves 71.138 −2
Totaal passiva 2.010.655 −34.911