Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 19 декември 2008 г.

23 декември 2008 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението със 125 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. I от активите) през седмицата, която приключва на 19 декември 2008 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 21,2 млрд. евро до 353 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции, и операции по предоставяне на ликвидност. На 18 декември 2008 г., четвъртък, настъпи падежът на обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари в размер на 52,3 млрд. щатски долара и бе договорена нова на стойност 47,6 млрд. щатски долара с матуритет 28 дни. В същия ден настъпи падежът на друга обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари в размер на 57,4 млрд. щатски долара, с матуритет седем дни, и бе договорена нова на стойност 41,6 млрд. щатски долара с матуритет пет дни. Също на 18 декември 2008 г., четвъртък, настъпи падежът на валутна суап операция в евро/щатски долари на стойност 4,8 млрд. щатски долара и бе договорена нова на стойност 0,1 млрд. щатски долара с матуритет 28 дни; настъпи и падежът на друга валутна суап операция в евро/щатски долари в размер на 0,8 млрд. щатски долара, с матуритет седем дни, и бе договорена нова на стойност 5,1 млрд. щатски долара с матуритет пет дни. Тези валутни суап операции не се отразиха на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута. Всички транзакции, деноминирани в щатски долари, бяха извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между Европейската централна банка (ЕЦБ) и Системата на Федералния резерв. На 17 декември 2008 г., сряда, настъпи падежът на валутна суап операция в евро/швейцарски франкове в размер на 18,9 млрд. швейцарски франка, с матуритет седем дни, и бе договорена нова на стойност 14,6 млрд. швейцарски франка с матуритет шест дни. На 19 декември 2008 г., петък, бе договорена валутна суап операция в евро/швейцарски франкове в размер на 0,9 млрд. швейцарски франка с матуритет 84 дни. Тези операции бяха извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между ЕЦБ и Швейцарската национална банка и не се отразиха върху нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват намаление с 0,6 млрд. евро до 120,8 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 9,8 млрд. евро до 753,3 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 6,6 млрд. евро до 119,5 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление със 79,3 млрд. евро до 598,9 млрд. евро. На 17 декември 2008 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 217,9 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 209,7 млрд. евро. На 18 декември 2008 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 50 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 50,8 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 2,2 млрд. евро (при 2,7 млрд. евро през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 230,7 млрд. евро (при 159,2 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 92,9 млрд. евро до 205,7 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 219 824 −125
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 152 779 −3 765
2.1 Вземания от МВФ 12 536 −5
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 140 243 −3 760
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 221 411 −16 981
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 8 938 −537
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 8 938 −537
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 829 584 −7 822
5.1 Основни операции по рефинансиране 210 427 −8 134
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 616 899 768
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 2 190 −480
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 69 23
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 54 755 −2 316
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 120 835 −608
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 37 496 5
9 Други активи 375 861 −204
Общо активи 2 021 484 −32 353
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 753 279 9 772
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 436 414 −21 365
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 205 686 −92 858
2.2 Депозитно улеснение 230 667 71 506
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 61 −13
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 215 −4 986
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 129 675 5 909
5.1 Сектор „Държавно управление“ 119 494 6 633
5.2 Други задължения 10 181 −724
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 279 046 −21 762
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 775 499
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 13 080 −57
8.1 Депозити, салда и други задължения 13 080 −57
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 384 0
10 Други задължения 161 237 −364
11 Сметки за преоценка 168 685 0
12 Капитал и резерви 71 694 2
Общо пасиви 2 021 484 −32 353

Данни за контакт за медиите