Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 19. decembra 2008

23. december 2008

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 19. decembra 2008, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 125 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti zmanjšalo za 21,2 milijarde EUR na 353 milijard EUR. V četrtek, 18. decembra 2008, je zapadla povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih v višini 52,3 milijarde USD, obenem je bila poravnana nova v višini 47,6 milijarde USD z zapadlostjo 28 dni. Istega dne je zapadla tudi povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih v višini 57,4 milijarde USD z zapadlostjo sedem dni, obenem je bila poravnana nova v višini 41,6 milijarde USD z zapadlostjo pet dni. Prav tako v četrtek, 18. decembra 2008, je zapadla operacija valutne zamenjave EUR/USD v višini 4,8 milijarde USD, obenem je bila poravnana nova v višini 0,1 milijarde USD z zapadlostjo 28 dni. Na isti dan je zapadla še ena operacija valutne zamenjave EUR/USD v višini 0,8 milijarde USD z zapadlostjo sedem dni in poravnana je bila nova operacija v višini 5,1 milijarde USD z zapadlostjo pet dni. Te operacije valutne zamenjave niso vplivale na neto stanje Eurosistema v tuji valuti. Vse transakcije v ameriških dolarjih je Eurosistem izvedel v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo med Evropsko centralno banko (ECB) in ameriško centralno banko Federal Reserve System. V sredo, 17. decembra 2008, je zapadla operacija valutne zamenjave EUR/CHF v višini 18,9 milijarde CHF z zapadlostjo sedem dni, obenem je bila poravnana nova v višini 14,6 milijarde CHF z zapadlostjo šest dni. V petek, 19. decembra 2008, je bila poravnana operacija valutne zamenjave EUR/CHF v višini 0,9 milijarde CHF z zapadlostjo 84 dni. Te operacije je Eurosistem izvedel v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo med ECB in centralno banko Swiss National Bank in niso vplivale na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je zmanjšalo za 0,6 milijarde EUR na 120,8 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 9,8 milijarde EUR na 753,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 6,6 milijarde EUR na 119,5 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 79,3 milijarde EUR na 598,9 milijarde EUR. V sredo, 17. decembra 2008, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 217,9 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 209,7 milijarde EUR. V četrtek, 18. decembra 2008, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 50 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 50,8 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 2,2 milijarde EUR (v primerjavi z 2,7 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 230,7 milijarde EUR (v primerjavi s 159,2 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 92,9 milijarde EUR na 205,7 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 219.824 −125
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 152.779 −3.765
2.1 Terjatve do MDS 12.536 −5
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 140.243 −3.760
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 221.411 −16.981
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 8.938 −537
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 8.938 −537
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 829.584 −7.822
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 210.427 −8.134
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 616.899 768
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 2.190 −480
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 69 23
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 54.755 −2.316
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 120.835 −608
8 Dolg širše države v EUR 37.496 5
9 Druga sredstva 375.861 −204
Skupaj sredstva 2.021.484 −32.353
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 753.279 9.772
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 436.414 −21.365
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 205.686 −92.858
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 230.667 71.506
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 61 −13
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 215 −4.986
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 129.675 5.909
5.1 Širša država 119.494 6.633
5.2 Druge obveznosti 10.181 −724
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 279.046 −21.762
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.775 499
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 13.080 −57
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 13.080 −57
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.384 0
10 Druge obveznosti 161.237 −364
11 Računi prevrednotenja 168.685 0
12 Kapital in rezerve 71.694 2
Skupaj obveznosti 2.021.484 −32.353

Stiki za medije