Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 19 december 2008

23 december 2008

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 19 december 2008 was de daling van EUR 125 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 21,2 miljard naar EUR 353 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en liquiditeitsverschaffende transacties. Op donderdag 18 december 2008 verviel een in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop van USD 52,3 miljard en werd een nieuwe transactie van USD 47,6 miljard, met een looptijd van 28 dagen, verrekend. Op dezelfde dag verviel een tweede in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop van USD 57,4 miljard, met een looptijd van 7 dagen, en werd een nieuwe transactie van USD 41,6 miljard, met een looptijd van 5 dagen, verrekend. Ook op donderdag 18 december 2008 verviel een EUR/USD-deviezenswaptransactie van USD 4,8 miljard en werd een nieuwe transactie van USD 0,1 miljard, met een looptijd van 28 dagen, verrekend, en verviel een tweede EUR/USD-deviezenswaptransactie van USD 0,8 miljard, met een looptijd van 7 dagen, en werd een nieuwe transactie van USD 5,1 miljard, met een looptijd van 5 dagen, verrekend. Deze deviezenswaptransacties hadden geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta. Alle in Amerikaanse dollar luidende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de Europese Centrale Bank (ECB) en het Federal Reserve System. Op woensdag 17 december 2008 verviel een EUR/CHF-deviezenswaptransactie van CHF 18,9 miljard, met een looptijd van 7 dagen, en werd een nieuwe transactie van CHF 14,6 miljard, met een looptijd van 6 dagen, verrekend. Op vrijdag 19 december 2008 werd een EUR/CHF-deviezenswaptransactie van CHF 0,9 miljard, met een looptijd van 84 dagen, verrekend. Deze transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de ECB en de Zwitserse nationale bank en hadden geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) daalden met EUR 0,6 miljard naar EUR 120,8 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 9,8 miljard naar EUR 753,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 6,6 miljard naar EUR 119,5 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 79,3 miljard naar EUR 598,9 miljard. Op woensdag 17 december 2008 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 217,9 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 209,7 miljard verrekend. Op donderdag 18 december 2008 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 50 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 50,8  miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 2,2 miljard (vergeleken met EUR 2,7 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 230,7 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 159,2 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 92,9 miljard naar EUR 205,7 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 219.824 −125
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 152.779 −3.765
2.1 Vorderingen op het IMF 12.536 −5
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 140.243 −3.760
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 221.411 −16.981
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 8.938 −537
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 8.938 −537
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 829.584 −7.822
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 210.427 −8.134
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 616.899 768
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 2.190 −480
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 69 23
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 54.755 −2.316
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 120.835 −608
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.496 5
9 Overige activa 375.861 −204
Totaal activa 2.021.484 −32.353
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 753.279 9.772
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 436.414 −21.365
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 205.686 −92.858
2.2 Depositofaciliteit 230.667 71.506
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 61 −13
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 215 −4.986
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 129.675 5.909
5.1 Overheid 119.494 6.633
5.2 Overige verplichtingen 10.181 −724
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 279.046 −21.762
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.775 499
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 13.080 −57
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 13.080 −57
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.384 0
10 Overige passiva 161.237 −364
11 Herwaarderingsrekeningen 168.685 0
12 Kapitaal en reserves 71.694 2
Totaal passiva 2.021.484 −32.353

Contactpersonen voor de media