Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2008. gada 19. decembrī

2008. gada 23. decembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2008. gada 19. decembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 125 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2004. gada 27. septembrī).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju rezultātā samazinājās par 21.2 mljrd. euro (līdz 353 mljrd. euro). Ceturtdien, 2008. gada 18. decembrī likviditāti palielinošam reversajam darījumam 52.3 mljrd. ASV dolāru apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgts jauns darījums 47.6 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 28 dienas. Tajā pašā dienā vēl vienam likviditāti palielinošam reversajam darījumam 57.4 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgts jauns darījums 41.6 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 5 dienas. Ceturtdien, 2008. gada 18. decembrī arī valūtas mijmaiņas operācijai (EUR/USD) 4.8 mljrd. ASV dolāru apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna operācija 0.1 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 28 dienas. Vēl vienai valūtas mijmaiņas operācijai (EUR/USD) 0.8 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna operācija 5.1 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 5 dienas. Šīs valūtas mijmaiņas operācijas neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju. Visus ASV dolāros denominētos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku (ECB) un Federālo rezervju sistēmu. Trešdien, 2008. gada 17. decembrī valūtas mijmaiņas operācijai (EUR/CHF) 18.9 mljrd. Šveices franku apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna operācija 14.6 mljrd. Šveices franku apmērā ar dzēšanas termiņu 6 dienas. Piektdien, 2008. gada 19. decembrī tika noslēgta valūtas mijmaiņas operācija (EUR/CHF) 0.9 mljrd. Šveices franku apmērā ar dzēšanas termiņu 84 dienas. Eurosistēma veica šīs operācijas saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp ECB un Šveices Nacionālo banku, un tā neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms samazinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 120.8 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 9.8 mljrd. euro (līdz 753.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 6.6 mljrd. euro (līdz 119.5 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 79.3 mljrd. euro (līdz 598.9 mljrd. euro). Trešdien, 2008. gada 17. decembrī galvenajai refinansēšanas operācijai 217.9 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 209.7 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2008. gada 18. decembrī ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 50 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 50.8 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 2.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 2.7 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 230.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 159.2 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 92.9 mljrd. euro (līdz 205.7 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 219,824 −125
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 152,779 −3,765
2.1 SVF debitoru parādi 12,536 −5
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 140,243 −3,760
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 221,411 −16,981
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8,938 −537
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 8,938 −537
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 829,584 −7,822
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 210,427 −8,134
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 616,899 768
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 2,190 −480
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 69 23
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 54,755 −2,316
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 120,835 −608
8 Valdības parāds euro 37,496 5
9 Pārējie aktīvi 375,861 −204
Kopā aktīvi 2,021,484 −32,353
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 753,279 9,772
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 436,414 −21,365
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 205,686 −92,858
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 230,667 71,506
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 61 −13
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 215 −4,986
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 129,675 5,909
5.1 Saistības pret valdību 119,494 6,633
5.2 Pārējās saistības 10,181 −724
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 279,046 −21,762
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,775 499
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 13,080 −57
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 13,080 −57
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,384 0
10 Pārējās saistības 161,237 −364
11 Pārvērtēšanas konti 168,685 0
12 Kapitāls un rezerves 71,694 2
Kopā pasīvi 2,021,484 −32,353

Kontaktinformācija presei