Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 19. detsember 2008

23. detsember 2008

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

19. detsembril 2008 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 125 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning likviidsust suurendavate operatsioonide tulemusel 21,2 miljardi euro võrra 353 miljardi euroni. Neljapäeval, 18. detsembril 2008 möödus 52,3 miljardi USA dollari suuruse likviidsust suurendava pöördtehingu tähtaeg ning teostati uus tehing väärtusega 47,6 miljardit USA dollarit ja tähtajaga 28 päeva. Samal päeval möödus veel ühe, 57,4 miljardi USA dollari suuruse likviidsust suurendava pöördtehingu seitsmepäevane tähtaeg ning teostati uus tehing väärtusega 41,6 miljardit USA dollarit ja tähtajaga viis päeva. Neljapäeval, 18. detsembril 2008 möödus ka 4,8 miljardi USA dollari suuruse euro ja USA dollari vahel teostatud valuutavahetusoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 0,1 miljardit USA dollarit ja tähtajaga 28 päeva. Lisaks möödus samal päeval 0,8 miljardi USA dollari suuruse euro ja USA dollari vahel teostatud valuutavahetusoperatsiooni seitsmepäevane tähtaeg ja teostati uus operatsioon väärtusega 5,1 miljardit USA dollarit ning tähtajaga viis päeva. Need operatsioonid ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus. Eurosüsteem teostas kõik USA dollarites nomineeritud operatsioonid seoses Euroopa Keskpanga (EKP) ja USA Föderaalreservi Süsteemi ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing). Kolmapäeval, 17. detsembril 2008 möödus 18,9 miljardi Šveitsi frangi suuruse euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud valuutavahetusoperatsiooni seitsmepäevane tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 14,6 miljardit Šveitsi franki ja tähtajaga kuus päeva. Reedel, 19. detsembril 2008 teostati 0,9 miljardi Šveitsi frangi suurune euro ja Šveitsi frangi vaheline valuutavahetusoperatsioon tähtajaga 84 päeva. Eurosüsteem teostas need operatsioonid seoses EKP ja Šveitsi Rahvuspanga ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing) ning see ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht vähenes 0,6 miljardi euro võrra 120,8 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 9,8 miljardi euro võrra 753,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) kasvasid 6,6 miljardi euro võrra 119,5 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 79,3 miljardi euro võrra 598,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 17. detsembril 2008 möödus 217,9 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 209,7 miljardit eurot. Neljapäeval, 18. detsembril 2008 möödus 50 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 50,8 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 2,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 2,7 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 230,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 159,2 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 92,9 miljardi euro võrra 205,7 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 219 824 −125
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 152 779 −3 765
2.1 Nõuded RVFle 12 536 −5
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 140 243 −3 760
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 221 411 −16 981
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 8 938 −537
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 8 938 −537
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 829 584 −7 822
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 210 427 −8 134
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 616 899 768
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 2 190 −480
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 69 23
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 54 755 −2 316
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 120 835 −608
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 496 5
9 Muud varad 375 861 −204
Varad kokku 2 021 484 −32 353
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 753 279 9 772
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 436 414 −21 365
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 205 686 −92 858
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 230 667 71 506
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 61 −13
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 215 −4 986
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 129 675 5 909
5.1 Valitsussektor 119 494 6 633
5.2 Muud kohustused 10 181 −724
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 279 046 −21 762
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 775 499
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 13 080 −57
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 13 080 −57
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 384 0
10 Muud kohustused 161 237 −364
11 Ümberhindluskontod 168 685 0
12 Kapital ja reservid 71 694 2
Kohustused kokku 2 021 484 −32 353

Kontaktandmed