Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den19 december 2008

23 december 2008

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 19 december 2008 motsvarade minskningen på 125 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 21,2 miljarder EUR till 353 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner samt likvidiserande transaktioner. Torsdagen den 18 december 2008 förföll en likvidiserande reverserad transaktion på 52,3 miljarder USD och ersattes med en ny på 47,6 miljarder USD, med en löptid på 28 dagar. Samma dag förföll en annan likvidiserande reverserad transaktion på 57,4 miljarder USD med en löptid på sju dagar, och ersattes med en ny på 41,6 miljarder USD, med en löptid på fem dagar. Torsdagen den 18 december 2008 förföll även en EUR/USD-valutaswapptransaktion på 4,8 miljarder USD och ersattes med en ny på 0,1 miljard USD, med en löptid på 28 dagar, och ytterligare en EUR/USD-valutaswapptransaktion på 0,8 miljarder USD med en löptid på sju dagar förföll och ersattes med en ny på 5,1 miljarder USD, med en löptid på fem dagar. Dessa valutaswapptransaktioner påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta. Alla USD-transaktioner genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan Europeiska centralbanken (ECB) och Federal Reserve System. Onsdagen den 17 december 2008 förföll en EUR/CHF-valutaswapptransaktion på 18,9 miljarder CHF med en löptid på sju dagar och ersattes med en ny på 14,6 miljarder CHF, med en löptid på sex dagar. Fredagen den 19 december 2008 avvecklades en EUR/CHF-valutaswapptransaktion på 0,9 miljarder CHF med en löptid på 84 dagar. Dessa transaktioner genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan ECB och den schweiziska nationalbanken. Transaktionerna hade ingen påverkan på Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) minskade med 0,6 miljarder EUR till 120,8 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 9,8 miljarder EUR till 753,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 6,6 miljarder EUR till 119,5 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 79,3 miljarder EUR till 598,9 miljarder EUR. Onsdagen den 17 december 2008 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 217,9 miljarder EUR och ersattes med en ny på 209,7 miljarder EUR. Torsdagen den 18 december 2008 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 50 miljarder EUR och ersattes med en ny på 50,8 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 2,2 miljarder EUR (jämfört med 2,7 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 230,7 miljarder EUR (jämfört med 159,2 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 92,9 miljarder EUR till 205,7 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 219.824 −125
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 152.779 −3.765
2.1 Fordringar på IMF 12.536 −5
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 140.243 −3.760
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 221.411 −16.981
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 8.938 −537
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 8.938 −537
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 829.584 −7.822
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 210.427 −8.134
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 616.899 768
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 2.190 −480
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 69 23
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 54.755 −2.316
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 120.835 −608
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.496 5
9 Övriga tillgångar 375.861 −204
Summa tillgångar 2.021.484 −32.353
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 753.279 9.772
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 436.414 −21.365
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 205.686 −92.858
2.2 Inlåningsfacilitet 230.667 71.506
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 61 −13
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 215 −4.986
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 129.675 5.909
5.1 Offentliga sektorn 119.494 6.633
5.2 Övriga skulder 10.181 −724
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 279.046 −21.762
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.775 499
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 13.080 −57
8.1 Inlåning och övriga skulder 13.080 −57
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.384 0
10 Övriga skulder 161.237 −364
11 Värderegleringskonton 168.685 0
12 Eget kapital 71.694 2
Summa skulder 2.021.484 −32.353

Kontakt för media