Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 19. prosinci 2008

23. prosince 2008

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 19. prosince 2008 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 125 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě, která vstoupila v platnost 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity snížil o 21,2 mld. EUR na 353 mld. EUR. Ve čtvrtek 18. prosince 2008 byla splatná reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech o objemu 52,3 mld. USD a byla vypořádána další v hodnotě 47,6 mld. USD se splatností 28 dní. V tentýž den byla splatná další reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech o objemu 57,4 mld. USD se splatností sedm dní a byla vypořádána další v hodnotě 41,6 mld. USD se splatností pět dní. Ve čtvrtek 18. prosince 2008 byla splatná také měnová swapová operace v eurech a amerických dolarech o objemu 4,8 mld. USD a byla vypořádána další v hodnotě 0,1 mld. USD se splatností 28 dní a byla splatná další měnová swapová operace v eurech a amerických dolarech o objemu 0,8 mld. USD se splatností sedm dní a byla vypořádána další v hodnotě 5,1 mld. USD se splatností pět dní. Tyto měnové swapové operace neměly žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému. Všechny transakce v amerických dolarech prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi Evropskou centrální bankou (ECB) a Federálním rezervním systémem. Ve středu 17. prosince 2008 byla splatná měnová swapová operace v eurech a švýcarských francích o objemu 18,9 mld. CHF se splatností sedm dní a byla vypořádána další o objemu 14,6 mld. CHF se splatností šest dní. V pátek 19. prosince 2008 byla vypořádána měnová swapová operace v eurech a švýcarských francích o objemu 0,9 mld. CHF se splatností 84 dní. Tyto operace prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi ECB a Švýcarskou národní bankou. Tyto operace neměly žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) klesl o 0,6 mld. EUR na 120,8 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 9,8 mld. EUR na 753,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 6,6 mld. EUR na 119,5 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 79,3 mld. EUR na 598,9 mld. EUR. Ve středu 17. prosince 2008 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 217,9 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 209,7 mld. EUR. Ve čtvrtek 18. prosince 2008 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 50 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 50,8 mld. EUR

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 2,2 mld. EUR (ve srovnání s 2,7 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 230,7 mld. EUR (zatímco během předchozího týdne bylo jejím prostřednictvím uloženo 159,2 mld. EUR).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 92,9 mld. EUR na 205,7 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 219 824 −125
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 152 779 −3 765
2.1 Pohledávky za MMF 12 536 −5
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 140 243 −3 760
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 221 411 −16 981
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 8 938 −537
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 8 938 −537
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 829 584 −7 822
5.1 Hlavní refinanční operace 210 427 −8 134
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 616 899 768
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 2 190 −480
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 69 23
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 54 755 −2 316
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 120 835 −608
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 496 5
9 Ostatní aktiva 375 861 −204
Aktiva celkem 2 021 484 −32 353
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 753 279 9 772
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 436 414 −21 365
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 205 686 −92 858
2.2 Vkladová facilita 230 667 71 506
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 61 −13
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 215 −4 986
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 129 675 5 909
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 119 494 6 633
5.2 Ostatní závazky 10 181 −724
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 279 046 −21 762
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 775 499
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 13 080 −57
8.1 Vklady a ostatní závazky 13 080 −57
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 384 0
10 Ostatní pasiva 161 237 −364
11 Účty přecenění 168 685 0
12 Kapitál a rezervní fondy 71 694 2
Pasiva celkem 2 021 484 −32 353

Kontakty pro média