Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 19. decembru 2008

23. decembra 2008

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 19. decembra 2008 došlo k poklesu stavu zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 125 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a refinančných operácií znížila o 21,2 mld. EUR na 353 mld. EUR. Vo štvrtok 18. decembra 2008 bol splatný reverzný refinančný obchod v amerických dolároch v objeme 52,3 mld. USD a bol uzavretý ďalší v objeme 47,6 mld. USD so splatnosťou 28 dní. V ten istý deň bol splatný aj ďalší reverzný refinančný obchod v amerických dolároch v objeme 57,4 mld. USD so splatnosťou sedem dní, a bol uzavretý ďalší v objeme 41,6 mld. USD so splatnosťou päť dní. Vo štvrtok 18. decembra 2008 bol splatný aj menový swap v amerických dolároch (EUR/USD) v hodnote 4,8 mld. USD, a bol uzavretý ďalší vo výške 0,1 mld. USD so splatnosťou 28 dní. V rovnaký deň bol splatný aj ďalší menový swap v amerických dolároch (EUR/USD) v hodnote 0,8 mld. USD so splatnosťou sedem dní, a bol uzavretý ďalší vo výške 5,1 mld. USD so splatnosťou päť dní. Na čistú devízovú pozíciu Eurosystému tieto menové swapy nemali žiadny vplyv. Eurosystém všetky uvedené obchody v amerických dolároch uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou (ECB) a Federálnym rezervným systémom. V stredu 17. decembra 2008 bol splatný menový swap vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) v hodnote 18,9 mld. CHF so splatnosťou sedem dní a bol uzavretý ďalší vo výške 14,6 mld. CHF so splatnosťou šesť dní. V piatok 19. decembra 2008 bol uzavretý menový swap vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) v hodnote 0,9 mld. CHF so splatnosťou 84 dní. Eurosystém tieto operácie uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi ECB a Swiss National Bank, pričom čistú devízovú pozíciu Eurosystému nijako neovplyvnili.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa znížil o 0,6 mld. EUR na 120,8 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 9,8 mld. EUR na 753,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 6,6 mld. EUR na 119,5 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 79,3 mld. EUR na 598,9 mld. EUR. V stredu 17. decembra 2008 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 217,9 mld. EUR a bola uzavretá ďalšia vo výške 209,7 mld. EUR. Vo štvrtok 18. decembra 2008 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 50 mld. EUR a bola uzavretá ďalšia v hodnote 50,8 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 2,2 mld. EUR (v porovnaní s 2,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 230,7 mld. EUR (v porovnaní so 159,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 92,9 mld. EUR na 205,7 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 219 824 −125
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 152 779 −3 765
2.1 Pohľadávky voči MMF 12 536 −5
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 140 243 −3 760
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 221 411 −16 981
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 8 938 −537
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 8 938 −537
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 829 584 −7 822
5.1 Hlavné refinančné operácie 210 427 −8 134
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 616 899 768
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 2 190 −480
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 69 23
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 54 755 −2 316
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 120 835 −608
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 496 5
9 Ostatné aktíva 375 861 −204
Úhrn aktív 2 021 484 −32 353
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 753 279 9 772
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 436 414 −21 365
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 205 686 −92 858
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 230 667 71 506
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 61 −13
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 215 −4 986
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 129 675 5 909
5.1 Verejná správa 119 494 6 633
5.2 Ostatné záväzky 10 181 −724
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 279 046 −21 762
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 775 499
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 13 080 −57
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 13 080 −57
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 384 0
10 Ostatné pasíva 161 237 −364
11 Účty precenenia 168 685 0
12 Kapitál a rezervy 71 694 2
Úhrn pasív 2 021 484 −32 353

Kontakt pre médiá