Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 19 grudnia 2008 r.

23 grudnia 2008 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 19 grudnia 2008 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 125 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 21,2 mld euro do poziomu 353 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz operacji zapewniających płynność. W czwartek 18 grudnia 2008 r. przypadł termin zapadalności odwracalnej transakcji zapewniającej płynność w dolarach amerykańskich w wysokości 52,3 mld USD oraz nastąpiło rozliczenie nowej transakcji w wysokości 47,6 mld USD, z terminem zapadalności 28 dni. Tego samego dnia przypadł także termin zapadalności odwracalnej transakcji zapewniającej płynność w dolarach amerykańskich w wysokości 57,4 mld USD, z siedmiodniowym terminem zapadalności, oraz nastąpiło rozliczenie nowej transakcji w wysokości 41,6 mld USD, z pięciodniowym terminem zapadalności. W czwartek 18 grudnia 2008 r. przypadł także termin zapadalności swapa walutowego EUR/USD na kwotę 4,8 mld USD oraz nastąpiło rozliczenie nowego swapa na kwotę 0,1 mld USD, z terminem 28 dni. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności swapa walutowego EUR/USD na kwotę 0,8 mld USD, z siedmiodniowym terminem zapadalności, oraz nastąpiło rozliczenie nowego swapa na kwotę 5,1 mld USD, z pięciodniowym terminem zapadalności. Te swapy walutowe nie miały wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych. Wszystkie transakcje denominowane w dolarach amerykańskich zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym (EBC) a Systemem Rezerwy Federalnej. W środę 17 grudnia 2008 r. przypadł termin zapadalności swapa walutowego EUR/CHF na kwotę 18,9 mld CHF, z siedmiodniowym terminem zapadalności, oraz nastąpiło rozliczenie nowego swapa na kwotę 14,6 mld CHF, z sześciodniowym terminem zapadalności. W piątek 19 grudnia 2008 r. nastąpiło rozliczenie swapa walutowego EUR/CHF na kwotę 0,9 mld CHF, z terminem 84 dni. Transakcje te zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy EBC a Swiss National Bank i nie miały wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów strefy euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) obniżyły się o 0,6 mld euro do poziomu 120,8 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 9,8 mld euro do poziomu 753,3 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 6,6 mld euro do poziomu 119,5 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 79,3 mld euro do poziomu 598,9 mld euro. W środę 17 grudnia 2008 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 217,9 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 209,7 mld euro. W czwartek 18 grudnia 2008 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 50 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 50,8 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 2,2 mld euro (w porównaniu z 2,7 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 230,7 mld euro (w porównaniu z 159,2 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 92,9 mld euro do poziomu 205,7 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 219.824 −125
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 152.779 −3.765
2.1 Należności od MFW 12.536 −5
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 140.243 −3.760
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 221.411 −16.981
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 8.938 −537
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 8.938 −537
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 829.584 −7.822
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 210.427 −8.134
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 616.899 768
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 2.190 −480
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 69 23
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 54.755 −2.316
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 120.835 −608
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.496 5
9 Pozostałe aktywa 375.861 −204
Aktywa razem 2.021.484 −32.353
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 753.279 9.772
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 436.414 −21.365
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 205.686 −92.858
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 230.667 71.506
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 61 −13
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 215 −4.986
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów strefy euro w euro 129.675 5.909
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 119.494 6.633
5.2 Pozostałe zobowiązania 10.181 −724
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 279.046 −21.762
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.775 499
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 13.080 −57
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 13.080 −57
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.384 0
10 Pozostałe zobowiązania 161.237 −364
11 Różnice z aktualizacji wyceny 168.685 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 71.694 2
Pasywa razem 2.021.484 −32.353

Kontakt z mediami