Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 28 ноември 2008 г.

2 декември 2008 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението със 115 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. I от активите) през седмицата, която приключва на 28 ноември 2008 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от две централни банки от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 8,6 млрд. евро до 349,5 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари. На 28 ноември 2008 г., петък, настъпи падежът на обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари в размер на 72,5 млрд. щатски долара и бе договорена нова на стойност 84,6 млрд. щатски долара с матуритет седем дни. В същия ден настъпи падежът на валутна суап операция в евро/щатски долари в размер на 0,9 млрд. щатски долара и бе договорена нова на стойност 0,8 млрд. щатски долара, също с матуритет седем дни. Тази валутна суап операция не се отрази на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута. Всички транзакции, деноминирани в щатски долари, бяха извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между Европейската централна банка (ЕЦБ) и Системата на Федералния резерв. На 26 ноември 2008 г., сряда, настъпи падежът на валутна суап операция в евро/швейцарски франкове в размер на 17,9 млрд. швейцарски франка и бе договорена нова на стойност 20 млрд. швейцарски франка с матуритет седем дни. Тази операция бе извършена от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между ЕЦБ и Швейцарската национална банка и не се отрази върху нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 1,2 млрд. евро до 120,5 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 4,8 млрд. евро до 731,5 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 25,7 млрд. евро до 132,4 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение от 11,7 млрд. евро до 591 млрд. евро. На 26 ноември 2008 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 338 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 334,5 млрд. евро. На 27 ноември 2008 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 50 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 42,2 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 4,4 млрд. евро (при 1,9 млрд. евро през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 203,9 млрд. евро (при 224,2 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 7,7 млрд. евро до 197,2 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 220 011 −115
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 159 670 −3 367
2.1 Вземания от МВФ 12 566 845
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 147 104 −4 212
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 208 202 9 756
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 10 277 −430
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 10 277 −430
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 794 921 −8 566
5.1 Основни операции по рефинансиране 335 166 −3 554
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 455 319 −7 517
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 4 375 2 483
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 60 22
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 49 487 5 338
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 120 502 1 153
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 37 491 0
9 Други активи 378 490 1 300
Общо активи 1 979 051 5 070
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 731 454 4 771
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 401 159 −27 947
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 197 203 −7 702
2.2 Депозитно улеснение 203 888 −20 305
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 69 60
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 177 35
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 142 095 22 041
5.1 Сектор „Държавно управление“ 132 376 25 744
5.2 Други задължения 9 719 −3 703
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 278 357 9 507
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута −1 546 30
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 14 517 −2 282
8.1 Депозити, салда и други задължения 14 517 −2 282
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 384 0
10 Други задължения 167 081 −1 087
11 Сметки за преоценка 168 685 0
12 Капитал и резерви 71 687 2
Общо пасиви 1 979 051 5 070

Данни за контакт за медиите