Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 28 november 2008

2 december 2008

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 28 november 2008 was de daling van EUR 115 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door twee centrale banken van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 8,6 miljard naar EUR 349,5 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties. Op vrijdag 28 november 2008 verviel een in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop van USD 72,5 miljard en werd een nieuwe transactie van USD 84,6 miljard, met een looptijd van 7 dagen, verrekend. Op dezelfde dag verviel een EUR/USD-deviezenswaptransactie van USD 0,9 miljard en werd een nieuwe transactie van USD 0,8 miljard, eveneens met een looptijd van 7 dagen, verrekend. Deze deviezenswaptransactie had geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta. Alle in Amerikaanse dollar luidende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de Europese Centrale Bank (ECB) en het Federal Reserve System. Op woensdag 26 november 2008 verviel een EUR/CHF-deviezenswaptransactie van CHF 17,9 miljard en werd een nieuwe transactie van CHF 20 miljard, met een looptijd van 7 dagen, verrekend. Deze transactie werd door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de ECB en de Zwitserse nationale bank en had geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 1,2 miljard naar EUR 120,5 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 4,8 miljard naar EUR 731,5 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 25,7 miljard naar EUR 132,4 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 11,7 miljard naar EUR 591 miljard. Op woensdag 26 november 2008 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 338 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 334,5 miljard verrekend. Op donderdag 27 november 2008 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 50 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 42,2 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 4,4 miljard (vergeleken met EUR 1,9 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 203,9 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 224,2 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 7,7 miljard naar EUR 197,2 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 220.011 −115
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 159.670 −3.367
2.1 Vorderingen op het IMF 12.566 845
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 147.104 −4.212
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 208.202 9.756
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 10.277 −430
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 10.277 −430
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 794.921 −8.566
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 335.166 −3.554
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 455.319 −7.517
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 4.375 2.483
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 60 22
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 49.487 5.338
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 120.502 1.153
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.491 0
9 Overige activa 378.490 1.300
Totaal activa 1.979.051 5.070
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 731.454 4.771
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 401.159 −27.947
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 197.203 −7.702
2.2 Depositofaciliteit 203.888 −20.305
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 69 60
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 177 35
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 142.095 22.041
5.1 Overheid 132.376 25.744
5.2 Overige verplichtingen 9.719 −3.703
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 278.357 9.507
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta −1.546 30
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 14.517 −2.282
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 14.517 −2.282
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.384 0
10 Overige passiva 167.081 −1.087
11 Herwaarderingsrekeningen 168.685 0
12 Kapitaal en reserves 71.687 2
Totaal passiva 1.979.051 5.070

Contactpersonen voor de media