Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 28 november 2008

2 december 2008

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 28 november 2008 motsvarade minskningen på 115 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av två centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 8,6 miljarder EUR till 349,5 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserade transaktioner i US-dollar. Fredagen den 28 november 2008 förföll en likvidiserande reverserad transaktion på 72,5 miljarder US-dollar och ersattes med en ny på 84,6 miljarder US-dollar, med en löptid på sju dagar. Samma dag förföll en EUR/USD-valutaswapptransaktion på 0,9 miljarder USD och ersattes med en ny på 0,8 miljarder USD, med en löptid på sju dagar. Denna valutaswapptransaktion påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta. Alla USD‑transaktioner genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan ECB och Federal Reserve System. Onsdagen den 26 november 2008 förföll en EUR/CHF-valutaswapptransaktion på 17,9 miljarder CHF och ersattes med en ny på 20 miljarder CHF, med en löptid på sju dagar. Denna transaktion genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan ECB och den schweiziska nationalbanken. Transaktionen hade ingen påverkan på Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 1,2 miljarder EUR till 120,5 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 4,8 miljarder EUR till 731,5 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 25,7 miljarder EUR till 132,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 11,7 miljarder EUR till 591 miljarder EUR. Onsdagen den 26 november 2008 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 338 miljarder EUR och ersattes med en ny på 334,5 miljarder EUR. Torsdagen den 27 november 2008 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 50 miljarder EUR och ersattes med en ny på 42,2 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 4,4 miljarder EUR (jämfört med 1,9 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 203,9 miljarder EUR (jämfört med 224,2 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som ett resultat av alla transaktioner minskade den aktuella ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (punkt 2.1 på skuldsidan) med 7,7 miljarder EUR till 197,2 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 220.011 −115
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 159.670 −3.367
2.1 Fordringar på IMF 12.566 845
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 147.104 −4.212
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 208.202 9.756
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 10.277 −430
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 10.277 −430
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 794.921 −8.566
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 335.166 −3.554
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 455.319 −7.517
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 4.375 2.483
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 60 22
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 49.487 5.338
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 120.502 1.153
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.491 0
9 Övriga tillgångar 378.490 1.300
Summa tillgångar 1.979.051 5.070
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 731.454 4.771
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 401.159 −27.947
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 197.203 −7.702
2.2 Inlåningsfacilitet 203.888 −20.305
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 69 60
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 177 35
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 142.095 22.041
5.1 Offentliga sektorn 132.376 25.744
5.2 Övriga skulder 9.719 −3.703
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 278.357 9.507
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet −1.546 30
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 14.517 −2.282
8.1 Inlåning och övriga skulder 14.517 −2.282
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.384 0
10 Övriga skulder 167.081 −1.087
11 Värderegleringskonton 168.685 0
12 Eget kapital 71.687 2
Summa skulder 1.979.051 5.070

Kontakt för media