Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2008. gada 28. novembrī

2008. gada 2. decembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2008. gada 28. novembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 115 milj. euro, divām Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2004. gada 27. septembrī).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā palielinājās par 8.6 mljrd. euro (līdz 349.5 mljrd. euro). Ceturtdien, 2008. gada 28. novembrī likviditāti palielinošam reversajam darījumam 72.5 mljrd. ASV dolāru apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgts jauns darījums 84.6 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas. Tajā pašā dienā valūtas mijmaiņas operācijai (EUR/USD) 0.9 mljrd. ASV dolāru apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna operācija 0.8 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas. Šīs valūtas mijmaiņas operācija neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju. Visus ASV dolāros denominētos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku (ECB) un Federālo rezervju sistēmu. Trešdien, 2008. gada 26. novembrī valūtas mijmaiņas operācijai (EUR/CHF) 17.9 mljrd. Šveices franku apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna operācija 20 mljrd. Šveices franku apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas. Eurosistēma veica šo operāciju saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp ECB un Šveices Nacionālo banku, un tā neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 1.2 mljrd. euro (līdz 120.5 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 4.8 mljrd. euro (līdz 731.5 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 25.7 mljrd. euro (līdz 132.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 11.7 mljrd. euro (līdz 591 mljrd. euro). Trešdien, 2008. gada 26. novembrī galvenajai refinansēšanas operācijai 338 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 334.5 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2008. gada 27. novembrī ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 50 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 42.2 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 4.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 1.9 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 203.9 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 224.2 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 7.7 mljrd. euro (līdz 197.2 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 220,011 −115
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 159,670 −3,367
2.1 SVF debitoru parādi 12,566 845
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 147,104 −4,212
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 208,202 9,756
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10,277 −430
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 10,277 −430
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 794,921 −8,566
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 335,166 −3,554
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 455,319 −7,517
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 4,375 2,483
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 60 22
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 49,487 5,338
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 120,502 1,153
8 Valdības parāds euro 37,491 0
9 Pārējie aktīvi 378,490 1,300
Kopā aktīvi 1,979,051 5,070
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 731,454 4,771
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 401,159 −27,947
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 197,203 −7,702
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 203,888 −20,305
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 69 60
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 177 35
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 142,095 22,041
5.1 Saistības pret valdību 132,376 25,744
5.2 Pārējās saistības 9,719 −3,703
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 278,357 9,507
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem −1,546 30
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14,517 −2,282
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 14,517 −2,282
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,384 0
10 Pārējās saistības 167,081 −1,087
11 Pārvērtēšanas konti 168,685 0
12 Kapitāls un rezerves 71,687 2
Kopā pasīvi 1,979,051 5,070

Kontaktinformācija presei