Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 28. novembra 2008

2. december 2008

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 28. novembra 2008, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 115 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata dveh centralnih bank Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih povečalo za 8,6 milijarde EUR na 349,5 milijarde EUR. V petek, 28. novembra 2008, je zapadla povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih v višini 72,5 milijarde USD in poravnana je bila nova v višini 84,6 milijarde USD z zapadlostjo 7 dni. Istega dne je zapadla operacija valutne zamenjave EUR/USD v višini 0,9 milijarde USD in poravnana je bila nova v višini 0,8 milijarde USD z zapadlostjo 7 dni. Ta operacija valutne zamenjave ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti. Vse transakcije v ameriških dolarjih je Eurosistem izvedel v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo med Evropsko centralno banko (ECB) in ameriško centralno banko Federal Reserve System. V sredo, 26. novembra 2008, je zapadla operacija valutne zamenjave EUR/CHF v višini 17,9 milijarde CHF in poravnana je bila nova operacija v višini 20 milijard CHF z zapadlostjo 7 dni. To operacijo je Eurosistem izvedel v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo med ECB in centralno banko Swiss National Bank in ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 1,2 milijarde EUR na 120,5 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 4,8 milijarde EUR na 731,5 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 25,7 milijarde EUR na 132,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 11,7 milijarde EUR na 591 milijard EUR. V sredo, 26 novembra 2008, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 338 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 334,5 milijarde EUR. V četrtek, 27. novembra 2008, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 50 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 42,2 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 4,4 milijarde EUR (v primerjavi z 1,9 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 203,9 milijarde EUR (v primerjavi z 224,2 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 7,7 milijarde EUR na 197,2 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 220.011 −115
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 159.670 −3.367
2.1 Terjatve do MDS 12.566 845
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 147.104 −4.212
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 208.202 9.756
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 10.277 −430
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 10.277 −430
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 794.921 −8.566
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 335.166 −3.554
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 455.319 −7.517
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 4.375 2.483
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 60 22
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 49.487 5.338
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 120.502 1.153
8 Dolg širše države v EUR 37.491 0
9 Druga sredstva 378.490 1.300
Skupaj sredstva 1.979.051 5.070
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 731.454 4.771
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 401.159 −27.947
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 197.203 −7.702
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 203.888 −20.305
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 69 60
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 177 35
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 142.095 22.041
5.1 Širša država 132.376 25.744
5.2 Druge obveznosti 9.719 −3.703
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 278.357 9.507
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti −1.546 30
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 14.517 −2.282
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 14.517 −2.282
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.384 0
10 Druge obveznosti 167.081 −1.087
11 Računi prevrednotenja 168.685 0
12 Kapital in rezerve 71.687 2
Skupaj obveznosti 1.979.051 5.070

Stiki za medije