Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 28. novembru 2008

2. decembra 2008

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 28. novembra 2008 došlo k poklesu stavu zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 115 mil. EUR v dôsledku predaja zlata dvomi centrálnymi bankami Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a refinančných operácií v amerických dolároch zvýšila o 8,6 mld. EUR na 349,5 mld. EUR. V piatok 28. novembra 2008 bol splatný reverzný refinančný obchod v amerických dolároch v objeme 72,5 mld. USD a bol uzavretý ďalší v objeme 84,6 mld. USD so splatnosťou sedem dní. V ten istý deň bol splatný aj devízový swap v amerických dolároch (EUR/USD) v hodnote 0,9 mld. USD a bol uzavretý ďalší vo výške 0,8 mld. USD so splatnosťou sedem dní. Na čistú devízovú pozíciu Eurosystému tento devízový swap nemal žiadny vplyv. Eurosystém všetky uvedené obchody v amerických dolároch uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou (ECB) a Federálnym rezervným systémom. V stredu 26. novembra 2008 bol splatný devízový swap vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) v hodnote 17,9 mld. CHF a bol uzavretý ďalší v hodnote 20 mld. CHF so splatnosťou sedem dní. Eurosystém túto operáciu uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi ECB a Swiss National Bank, pričom čistú devízovú pozíciu Eurosystému nijako neovplyvnila.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 1,2 mld. EUR na 120,5 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 4,8 mld. EUR na 731,5 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 25,7 mld. EUR na 132,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 11,7 mld. EUR na 591 mld. EUR. V stredu 26. novembra 2008 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 338 mld. EUR a bola uzavretá ďalšia vo výške 334,5 mld. EUR. Vo štvrtok 27. novembra 2008 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 50 mld. EUR a bola uzavretá ďalšia vo výške 42,2 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 4,4 mld. EUR (v porovnaní s 1,9 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 203,9 mld. EUR (v porovnaní s 224,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 7,7 mld. EUR na 197,2 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 220 011 −115
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 159 670 −3 367
2.1 Pohľadávky voči MMF 12 566 845
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 147 104 −4 212
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 208 202 9 756
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 10 277 −430
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 10 277 −430
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 794 921 −8 566
5.1 Hlavné refinančné operácie 335 166 −3 554
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 455 319 −7 517
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 4 375 2 483
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 60 22
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 49 487 5 338
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 120 502 1 153
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 491 0
9 Ostatné aktíva 378 490 1 300
Úhrn aktív 1 979 051 5 070
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 731 454 4 771
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 401 159 −27 947
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 197 203 −7 702
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 203 888 −20 305
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 69 60
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 177 35
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 142 095 22 041
5.1 Verejná správa 132 376 25 744
5.2 Ostatné záväzky 9 719 −3 703
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 278 357 9 507
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene −1 546 30
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 14 517 −2 282
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 14 517 −2 282
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 384 0
10 Ostatné pasíva 167 081 −1 087
11 Účty precenenia 168 685 0
12 Kapitál a rezervy 71 687 2
Úhrn pasív 1 979 051 5 070

Kontakt pre médiá