Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 28 listopada 2008 r.

2 grudnia 2008 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 28 listopada 2008 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 115 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez dwa banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 8,6 mld euro do poziomu 349,5 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zapewniających płynność w dolarach amerykańskich. W piątek 28 listopada 2008 r. przypadł termin zapadalności odwracalnej transakcji zapewniającej płynność w dolarach amerykańskich w wysokości 72,5 mld USD oraz nastąpiło rozliczenie nowej transakcji w wysokości 84,6 mld USD, z siedmiodniowym terminem zapadalności. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności swapu walutowego EUR/USD na kwotę 0,9 mld USD oraz nastąpiło rozliczenie nowego swapu na kwotę 0,8 mld USD, z siedmiodniowym terminem zapadalności. Swap ten nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych. Wszystkie transakcje denominowane w dolarach amerykańskich zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym (EBC) a Systemem Rezerwy Federalnej. W środę 26 listopada 2008 r. przypadł termin zapadalności swapu walutowego EUR/CHF na kwotę 17,9 mld CHF oraz nastąpiło rozliczenie nowego swapu na kwotę 20 mld CHF, z siedmiodniowym terminem zapadalności. Transakcja ta została przeprowadzona przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy EBC a Swiss National Bank i nie miała wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów strefy euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 1,2 mld euro do poziomu 120,5 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 4,8 mld euro do poziomu 731,5 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 25,7 mld euro do poziomu 132,4 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 11,7 mld euro do poziomu 591 mld euro. W środę 26 listopada 2008 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 338 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 334,5 mld euro. W czwartek 27 listopada 2008 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 50 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 42,2 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 4,4 mld euro (w porównaniu z 1,9 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 203,9 mld euro (w porównaniu z 224,2  mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 7,7 mld euro do poziomu 197,2 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 220.011 −115
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 159.670 −3.367
2.1 Należności od MFW 12.566 845
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 147.104 −4.212
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 208.202 9.756
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 10.277 −430
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 10.277 −430
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 794.921 −8.566
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 335.166 −3.554
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 455.319 −7.517
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 4.375 2.483
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 60 22
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 49.487 5.338
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 120.502 1.153
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.491 0
9 Pozostałe aktywa 378.490 1.300
Aktywa razem 1.979.051 5.070
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 731.454 4.771
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 401.159 −27.947
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 197.203 −7.702
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 203.888 −20.305
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 69 60
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 177 35
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów strefy euro w euro 142.095 22.041
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 132.376 25.744
5.2 Pozostałe zobowiązania 9.719 −3.703
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 278.357 9.507
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych −1.546 30
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 14.517 −2.282
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 14.517 −2.282
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.384 0
10 Pozostałe zobowiązania 167.081 −1.087
11 Różnice z aktualizacji wyceny 168.685 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 71.687 2
Pasywa razem 1.979.051 5.070

Kontakt z mediami