Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 28. listopadu 2008

2. prosince 2008

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 28. listopadu 2008 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 115 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly dvě centrální banky Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě, která vstoupila v platnost 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech zvýšil o 8,6 mld. EUR na 349,5 mld. EUR. V pátek 28. listopadu 2008 byla splatná reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech o objemu 72,5 mld. USD a byla vypořádána další v hodnotě 84,6 mld. USD se splatností sedm dní. V tentýž den byla splatná měnová swapová operace v amerických dolarech a eurech o objemu 0,9 mld. USD a byla vypořádána další o objemu 0,8 mld. USD rovněž se splatností sedm dní. Tato měnová swapová operace neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému. Všechny transakce v amerických dolarech prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi Evropskou centrální bankou (ECB) a Federálním rezervním systémem. Ve středu 26. listopadu 2008 byla splatná měnová swapová operace ve švýcarských francích a eurech o objemu 17,9 mld. CHF a byla vypořádána další o objemu 20 mld. CHF se splatností sedm dní. Tuto operaci prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi ECB a Švýcarskou národní bankou. Tato operace neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 1,2 mld. EUR na 120,5 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 4,8 mld. EUR na 731,5 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 25,7 mld. EUR na 132,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 11,7 mld. EUR na 591 mld. EUR. Ve středu 26. listopadu 2008 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 338 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 334,5 mld. EUR. Ve čtvrtek 27. listopadu 2008 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 50 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 42,2 mld. EUR

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 4,4 mld. EUR (ve srovnání s 1,9 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 203,9 mld. EUR (zatímco během předchozího týdne bylo jejím prostřednictvím uloženo 224,2 mld. EUR).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 7,7 mld. EUR na 197,2 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 220 011 −115
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 159 670 −3 367
2.1 Pohledávky za MMF 12 566 845
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 147 104 −4 212
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 208 202 9 756
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 10 277 −430
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 10 277 −430
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 794 921 −8 566
5.1 Hlavní refinanční operace 335 166 −3 554
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 455 319 −7 517
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 4 375 2 483
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 60 22
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 49 487 5 338
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 120 502 1 153
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 491 0
9 Ostatní aktiva 378 490 1 300
Aktiva celkem 1 979 051 5 070
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 731 454 4 771
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 401 159 −27 947
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 197 203 −7 702
2.2 Vkladová facilita 203 888 −20 305
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 69 60
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 177 35
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 142 095 22 041
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 132 376 25 744
5.2 Ostatní závazky 9 719 −3 703
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 278 357 9 507
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny −1 546 30
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 14 517 −2 282
8.1 Vklady a ostatní závazky 14 517 −2 282
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 384 0
10 Ostatní pasiva 167 081 −1 087
11 Účty přecenění 168 685 0
12 Kapitál a rezervní fondy 71 687 2
Pasiva celkem 1 979 051 5 070

Kontakty pro média