Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 28. november 2008

2. december 2008

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 28. november 2008, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 115 mio. euro. Faldet afspejlede to centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 8,6 mia. euro til 349,5 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar. Fredag den 28. november 2008 udløb en likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar på 72,5 mia. dollar, og en ny tilbageførselsforretning på 84,6 mia. dollar blev afviklet med en løbetid på syv dage. Samme dag udløb en EUR/USD-valutaswap på 0,9 mia. dollar, og en ny operation på 0,8 mia. dollar, ligeledes med en løbetid på syv dage, blev afviklet. Denne valutaswap havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta. Alle transaktioner i amerikanske dollar blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem Den Europæiske Centralbank (ECB) og Federal Reserve. Onsdag den 26. november 2008 udløb en EUR/CHF-valutaswap på 17,9 mia. schweiziske franc, og en ny operation på 20 mia. schweiziske franc med en løbetid på syv dage blev afviklet. Denne operation blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem ECB og Schweizerische Nationalbank og havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 1,2 mia. euro til 120,5 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 4,8 mia. euro til 731,5 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 25,7 mia. euro til 132,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 11,7 mia. euro til 591 mia. euro. Onsdag den 26. november 2008 udløb en primær markedsoperation på 338 mia. euro, og en ny på 334,5 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 27. november 2008 udløb en langfristet markedsoperation på 50 mia. euro, og en ny på 42,2 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 4,4 mia. euro (mod 1,9 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 203,9 mia. euro (mod 224,2 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 7,7 mia. euro til 197,2 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 220.011 −115
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 159.670 −3.367
2.1 Tilgodehavender hos IMF 12.566 845
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 147.104 −4.212
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 208.202 9.756
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 10.277 −430
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 10.277 −430
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 794.921 −8.566
5.1 Primære markedsoperationer 335.166 −3.554
5.2 Langfristede markedsoperationer 455.319 −7.517
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 4.375 2.483
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 60 22
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 49.487 5.338
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 120.502 1.153
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.491 0
9 Andre aktiver 378.490 1.300
Aktiver i alt 1.979.051 5.070
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 731.454 4.771
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 401.159 −27.947
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 197.203 −7.702
2.2 Indlånsfacilitet 203.888 −20.305
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 69 60
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 177 35
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 142.095 22.041
5.1 Offentlig forvaltning og service 132.376 25.744
5.2 Andre forpligtelser 9.719 −3.703
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 278.357 9.507
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet −1.546 30
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 14.517 −2.282
8.1 Indlån og andre forpligtelser 14.517 −2.282
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.384 0
10 Andre forpligtelser 167.081 −1.087
11 Revalueringskonti 168.685 0
12 Kapital og reserver 71.687 2
Passiver i alt 1.979.051 5.070

Medie- og pressehenvendelser