Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 14 november 2008

18 november 2008

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 14 november 2008 motsvarade minskningen på 10 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av två centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004) och köp av guldmynt av en annan centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 5,7 miljarder EUR till 366,7 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner samt likvidiserade transaktioner. Torsdagen den 13 november 2008 förföll en likvidiserande reverserad transaktion på 58,6 miljarder USD och ersattes med en ny på 60,6 miljarder USD, med en löptid på sju dagar. Samma dag förföll en valutaswapptransaktion på 1 miljard USD och ersattes med en ny på 1 miljard USD, med en löptid på sju dagar. Denna valutaswapptransaktion påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta. Dessa transaktioner genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan ECB och Federal Reserve System. Onsdagen den 12 november 2008 förföll en valutaswapptransaktion på 21,2 miljarder CHF och ersattes med en ny på 15,2 miljarder CHF, med en löptid på sju dagar. Denna transaktion genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan ECB och den schweiziska nationalbanken. Transaktionen hade ingen påverkan på Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta. Onsdagen den 12 november 2008 avvecklades en valutaswapptransaktion på 27,5 miljarder DKK, med en löptid på en månad. Denna transaktion genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan ECB och Danmarks Nationalbank.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 118,8 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,7 miljarder EUR till 728,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 2 miljarder EUR till 77,7 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 139 miljarder EUR till 636,8 miljarder EUR. Onsdagen den 12 november 2008 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 312 miljarder EUR och ersattes med en ny på 334,4 miljarder EUR. Torsdagen den 13 november 2008 förföll en extra långfristig refinansieringstransaktion på 50 miljarder EUR och ersattes med en ny på 66,8 miljarder EUR, med en löptid på tre månader. Samma dag avvecklades ytterligare en extra långfristig refinansieringstransaktion på 41,6 miljarder EUR, med en löptid på sex månader.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 2,7 miljarder EUR (jämfört med 8,4 miljarder  EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 163,8 miljarder EUR (jämfört med 225,5 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 127,8 miljarder EUR till 280,2 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 220.183 −10
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 160.230 4.447
2.1 Fordringar på IMF 11.750 1.699
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 148.480 2.748
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 227.511 986
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 11.557 131
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 11.557 131
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 800.711 77.301
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 335.184 22.395
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 462.835 60.667
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 2.654 −5.787
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 37 26
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 43.587 −23.769
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 118.795 134
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.442 0
9 Övriga tillgångar 378.704 −866
Summa tillgångar 1.998.720 58.353
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 728.554 −740
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 444.043 66.156
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 280.171 127.821
2.2 Inlåningsfacilitet 163.842 −61.658
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 30 −7
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 247 −27
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 89.376 2.503
5.1 Offentliga sektorn 77.697 1.969
5.2 Övriga skulder 11.679 534
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 306.175 −9.688
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet −1.391 −511
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 17.000 254
8.1 Inlåning och övriga skulder 17.000 254
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.384 0
10 Övriga skulder 168.963 405
11 Värderegleringskonton 168.685 0
12 Eget kapital 71.684 0
Summa skulder 1.998.720 58.353

Kontakt för media