Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 14 listopada 2008 r.

18 listopada 2008 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 14 listopada 2008 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 10 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez dwa banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.) oraz nabycia złotych monet przez inny bank centralny Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 5,7 mld euro do poziomu 366,7 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz operacji zapewniających płynność. W czwartek 13 listopada 2008 r. przypadł termin zapadalności odwracalnej transakcji zapewniającej płynność w dolarach amerykańskich w wysokości 58,6 mld USD oraz nastąpiło rozliczenie nowej transakcji w wysokości 60,6 mld USD z siedmiodniowym terminem zapadalności. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności swapa walutowego EUR/USD na kwotę 1 mld USD oraz nastąpiło rozliczenie nowego swapa na kwotę 1 mld USD, z siedmiodniowym terminem zapadalności. Swap ten nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych. Wszystkie transakcje denominowane w dolarach amerykańskich zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym (EBC) a Systemem Rezerwy Federalnej. W środę 12 listopada 2008 r. przypadł termin zapadalności swapa walutowego EUR/CHF na kwotę 21,2 mld CHF oraz nastąpiło rozliczenie nowego swapa na kwotę 15,2 mld CHF, z siedmiodniowym terminem zapadalności. Transakcja ta została przeprowadzona przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy EBC a Swiss National Bank i nie miała wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych. W środę 12 listopada 2008 r. nastąpiło rozliczenie swapa walutowego EUR/DKK na kwotę 27,5 mld DKK, z miesięcznym terminem zapadalności. Operacja ta została przeprowadzona przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy EBC a Danmarks Nationalbank.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów strefy euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,1 mld euro do poziomu 118,8 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,7 mld euro do poziomu 728,6 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 2 mld euro do poziomu 77,7 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 139 mld euro do poziomu 636,8 mld euro. W środę 12 listopada 2008 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 312 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 334,4 mld euro. W czwartek 13 listopada 2008 r. przypadł termin zapadalności dodatkowej dłuższej operacji refinansującej w kwocie 50 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 66,8 mld euro, z trzymiesięcznym terminem zapadalności. Tego samego dnia nastąpiło rozliczenie dodatkowej dłuższej operacji refinansującej w kwocie 41,6 mld euro, z sześciomiesięcznym terminem zapadalności.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 2,7 mld euro (w porównaniu z 8,4 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 163,8 mld euro (w porównaniu z 225,5 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 127,8 mld euro do poziomu 280,2 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 220.183 −10
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 160.230 4.447
2.1 Należności od MFW 11.750 1.699
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 148.480 2.748
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 227.511 986
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 11.557 131
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 11.557 131
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 800.711 77.301
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 335.184 22.395
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 462.835 60.667
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 2.654 −5.787
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 37 26
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 43.587 −23.769
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 118.795 134
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.442 0
9 Pozostałe aktywa 378.704 −866
Aktywa razem 1.998.720 58.353
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 728.554 −740
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 444.043 66.156
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 280.171 127.821
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 163.842 −61.658
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 30 −7
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 247 −27
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów strefy euro w euro 89.376 2.503
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 77.697 1.969
5.2 Pozostałe zobowiązania 11.679 534
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 306.175 −9.688
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych −1.391 −511
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 17.000 254
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 17.000 254
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.384 0
10 Pozostałe zobowiązania 168.963 405
11 Różnice z aktualizacji wyceny 168.685 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 71.684 0
Pasywa razem 1.998.720 58.353

Kontakt z mediami