Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 14. november 2008

18. november 2008

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

14. novembril 2008 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 10 miljoni euro võrra. Selle tingisid eurosüsteemi kahe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega) ja eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kuldmüntide ost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites teostatud likviidsust suurendavate operatsioonide tulemusel 5,7 miljardi euro võrra 366,7 miljardi euroni. Neljapäeval, 13. novembril 2008 möödus 58,6 miljardi USA dollari suuruse likviidsust suurendava operatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 60,6 miljardit USA dollarit ja tähtajaga seitse päeva. Samal päeval möödus ka 1 miljardi USA dollari suuruse euro ja USA dollari vahel teostatud valuutavahetusoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 1 miljardit USA dollarit ja tähtajaga seitse päeva. See operatsioon ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus. Eurosüsteem teostas kõik USA dollarites nomineeritud operatsioonid seoses Euroopa Keskpanga (EKP) ja USA Föderaalreservi Süsteemi ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing). Kolmapäeval, 12. novembril 2008 möödus 21,2 miljardi Šveitsi frangi suuruse euro ja Šveitsi frangi vahelise valuutavahetusoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 15,2 miljardit Šveitsi franki ja tähtajaga seitse päeva. Eurosüsteem teostas selle operatsiooni seoses EKP ja Šveitsi Rahvuspanga ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing) ning see ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus. Kolmapäeval, 12. novembril 2008 teostati 27,5 miljardi Taani krooni suurune euro ja Taani krooni vaheline valuutavahetusoperatsioon tähtajaga üks kuu. Eurosüsteem teostas selle operatsiooni seoses EKP ja Taani keskpanga ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing).

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,1 miljardi euro võrra 118,8 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 0,7 miljardi euro võrra 728,6 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) kasvasid 2 miljardi euro võrra 77,7 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 139 miljardi euro võrra 636,8 miljardi euroni. Kolmapäeval, 12. novembril 2008 möödus 312 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 334,4 miljardit eurot. Neljapäeval, 13. novembril 2008 möödus 50 miljardi euro suuruse täiendava pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 66,8 miljardit eurot. Samal päeval teostati veel üks 41,6 miljardi euro suurune täiendav pikemaajaline refinantseerimisoperatsioon tähtajaga kuus kuud.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 2,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 8,4 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 163,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 225,5 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 127,8 miljardi euro võrra 280,2 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 220 183 −10
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 160 230 4 447
2.1 Nõuded RVFle 11 750 1 699
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 148 480 2 748
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 227 511 986
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 11 557 131
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 11 557 131
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 800 711 77 301
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 335 184 22 395
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 462 835 60 667
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 2 654 −5 787
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 37 26
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 43 587 −23 769
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 118 795 134
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 442 0
9 Muud varad 378 704 −866
Varad kokku 1 998 720 58 353
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 728 554 −740
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 444 043 66 156
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 280 171 127 821
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 163 842 −61 658
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 30 −7
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 247 −27
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 89 376 2 503
5.1 Valitsussektor 77 697 1 969
5.2 Muud kohustused 11 679 534
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 306 175 −9 688
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees −1 391 −511
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 17 000 254
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 17 000 254
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 384 0
10 Muud kohustused 168 963 405
11 Ümberhindluskontod 168 685 0
12 Kapital ja reservid 71 684 0
Kohustused kokku 1 998 720 58 353

Kontaktandmed