Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 14. novembru 2008

18. novembra 2008

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 14. novembra 2008 došlo k poklesu stavu zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 10 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnili dve centrálne banky Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004), a nákupu zlatých mincí v ďalšej centrálnej banke Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a refinančných operácií zvýšila o 5,7 mld. EUR na 366,7 mld. EUR. Vo štvrtok 13. novembra 2008 bol splatný reverzný refinančný obchod v amerických dolároch v objeme 58,6 mld. USD a bol uzavretý ďalší v objeme 60,6 mld. USD so splatnosťou sedem dní. V ten istý deň bol splatný aj menový swap v amerických dolároch (EUR/USD) v hodnote 1 mld. USD a bol uzavretý ďalší v rovnakej výške so splatnosťou sedem dní. Na čistú devízovú pozíciu Eurosystému tento menový swap nemal žiadny vplyv. Eurosystém všetky uvedené obchody v amerických dolároch uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou (ECB) a Federálnym rezervným systémom. V stredu 12. novembra 2008 bol splatný menový swap vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) v hodnote 21,2 mld. CHF a bol uzavretý ďalší v hodnote 15,2 mld. CHF so splatnosťou sedem dní. Eurosystém túto operáciu uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi ECB a Swiss National Bank, pričom čistú devízovú pozíciu Eurosystému nijako neovplyvnila. V stredu 12. novembra 2008 bol uzavretý menový swap v dánskych korunách (EUR/DKK) v hodnote 27,5 mld. DKK so splatnosťou jeden mesiac. Eurosystém túto operáciu uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi ECB a Danmarks Nationalbank.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 0,1 mld. EUR na 118,8 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 0,7 mld. EUR na 728,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) stúpol o 2 mld. EUR na 77,7 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 139 mld. EUR na 636,8 mld. EUR. V stredu 12. novembra 2008 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 312 mld. EUR a bola uzavretá ďalšia vo výške 334,4 mld. EUR. V piatok 13. novembra 2008 bola splatná dodatočná dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 50 mld. EUR a bola uzavretá ďalšia v hodnote 66,8 mld. EUR so splatnosťou tri mesiace. V ten istý deň bola uzavretá aj ďalšia dodatočná dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 41,6 mld. EUR so splatnosťou šesť mesiacov.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 2,7 mld. EUR (v porovnaní s 8,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 163,8 mld. EUR (v porovnaní s 225,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 127,8 mld. EUR na 280,2 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 220 183 −10
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 160 230 4 447
2.1 Pohľadávky voči MMF 11 750 1 699
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 148 480 2 748
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 227 511 986
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 11 557 131
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 11 557 131
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 800 711 77 301
5.1 Hlavné refinančné operácie 335 184 22 395
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 462 835 60 667
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 2 654 −5 787
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 37 26
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 43 587 −23 769
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 118 795 134
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 442 0
9 Ostatné aktíva 378 704 −866
Úhrn aktív 1 998 720 58 353
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 728 554 −740
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 444 043 66 156
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 280 171 127 821
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 163 842 −61 658
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 30 −7
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 247 −27
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 89 376 2 503
5.1 Verejná správa 77 697 1 969
5.2 Ostatné záväzky 11 679 534
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 306 175 −9 688
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene −1 391 −511
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 17 000 254
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 17 000 254
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 384 0
10 Ostatné pasíva 168 963 405
11 Účty precenenia 168 685 0
12 Kapitál a rezervy 71 684 0
Úhrn pasív 1 998 720 58 353

Kontakt pre médiá