Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 14 ноември 2008 г.

18 ноември 2008 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 10 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 14 ноември 2008 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от две централни банки от Евросистемата и покупката на златни монети от друга централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 5,7 млрд. евро до 366,7 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност. На 13 ноември 2008 г., четвъртък, настъпи падежът на обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари в размер на 58,6 млрд. щатски долара и бе договорена нова на стойност 60,6 млрд. щатски долара с матуритет седем дни. В същия ден настъпи падежът на валутна суап операция в евро/щатски долари в размер на 1 млрд. щатски долара и бе договорена нова на стойност 1 млрд. щатски долара с матуритет седем дни. Тази валутна суап операция не се отрази на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута. Всички транзакции, деноминирани в щатски долари, бяха извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между Европейската централна банка (ЕЦБ) и Системата на Федералния резерв. На 12 ноември 2008 г., сряда, настъпи падежът на валутна суап операция в евро/швейцарски франкове в размер на 21,2 млрд. швейцарски франка и бе договорена нова на стойност 15,2 млрд. швейцарски франка с матуритет седем дни. Тази операция бе извършена от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между ЕЦБ и Швейцарската национална банка и не се отрази върху нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута. На 12 ноември 2008 г., сряда, бе договорена валутна суап операция в евро/датски крони в размер на 27,5 млрд. датски крони с матуритет един месец. Операцията бе извършена от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между ЕЦБ и националната централна банка на Дания ( Danmarks Nationalbank).

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 0,1 млрд. евро до 118,8 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. I от пасивите) намаляват с 0,7 млрд. евро до 728,6 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 2 млрд. евро до 77,7 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение от 139 млрд. евро до 636,8 млрд. евро. На 12 ноември 2008 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 312 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 334,4 млрд. евро. На 13 ноември 2008 г., четвъртък, настъпи падежът на допълнителна дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 50 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 66,8 млрд. евро с матуритет три месеца. В същия ден бе договорена нова допълнителна дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 41,6 млрд. евро с матуритет шест месеца.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 2,7 млрд. евро (при 8,4 млрд. евро през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 163,8 млрд. евро (при 225,5 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 127,8 млрд. евро до 280,2 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 220 183 −10
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 160 230 4 447
2.1 Вземания от МВФ 11 750 1 699
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 148 480 2 748
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 227 511 986
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 11 557 131
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 11 557 131
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 800 711 77 301
5.1 Основни операции по рефинансиране 335 184 22 395
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 462 835 60 667
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 2 654 −5 787
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 37 26
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 43 587 −23 769
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 118 795 134
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 37 442 0
9 Други активи 378 704 −866
Общо активи 1 998 720 58 353
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 728 554 −740
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 444 043 66 156
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 280 171 127 821
2.2 Депозитно улеснение 163 842 −61 658
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 30 −7
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 247 −27
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 89 376 2 503
5.1 Сектор „Държавно управление“ 77 697 1 969
5.2 Други задължения 11 679 534
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 306 175 −9 688
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута −1 391 −511
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 17 000 254
8.1 Депозити, салда и други задължения 17 000 254
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 384 0
10 Други задължения 168 963 405
11 Сметки за преоценка 168 685 0
12 Капитал и резерви 71 684 0
Общо пасиви 1 998 720 58 353
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите