Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 14. november 2008

18. november 2008

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 14. november 2008, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 10 mio. euro. Faldet afspejlede to centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004) og en anden centralbank i Eurosystemets køb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 5,7 mia. euro til 366,7 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer. Torsdag den 13. november 2008 udløb en likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar på 58,6 mia. dollar, og en ny tilbageførselsforretning på 60,6 mia. dollar blev afviklet med en løbetid på syv dage. Samme dag udløb en EUR/USD-valutaswap på 1 mia. dollar, og en ny operation på 1 mia. dollar blev afviklet med en løbetid på syv dage. Denne valutaswap havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta. Alle transaktioner i amerikanske dollar blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem Den Europæiske Centralbank (ECB) og Federal Reserve. Onsdag den 12. november 2008 udløb en EUR/CHF-valutaswap på 21,2 mia. schweiziske franc, og en ny operation på 15,2 mia. schweiziske franc blev afviklet med en løbetid på syv dage. Denne operation blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem ECB og Schweizerische Nationalbank og havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta. Onsdag den 12. november 2008 afvikledes en EUR/DKK-valutaswap på DKK 27,5 mia. med en løbetid på en måned. Denne operation blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem ECB og Danmarks Nationalbank.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,1 mia. euro til 118,8 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,7 mia. euro til 728,6 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 2 mia. euro til 77,7 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 139 mia. euro til 636,8 mia. euro. Onsdag den 12. november 2008 udløb en primær markedsoperation på 312 mia. euro, og en ny på 334,4 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 13. november 2008 udløb en supplerende langfristet markedsoperation på 50 mia. euro, og en ny på 66,8 mia. euro blev afviklet med en løbetid på tre måneder. Samme dag afvikledes en anden supplerende langfristet markedsoperation på 41,6 mia. euro med en løbetid på seks måneder.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 2,7 mia. euro (mod 8,4 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 163,8 mia. euro (mod 225,5 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 127,8 mia. euro til 280,2 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 220.183 −10
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 160.230 4.447
2.1 Tilgodehavender hos IMF 11.750 1.699
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 148.480 2.748
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 227.511 986
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 11.557 131
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 11.557 131
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 800.711 77.301
5.1 Primære markedsoperationer 335.184 22.395
5.2 Langfristede markedsoperationer 462.835 60.667
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 2.654 −5.787
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 37 26
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 43.587 −23.769
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 118.795 134
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.442 0
9 Andre aktiver 378.704 −866
Aktiver i alt 1.998.720 58.353
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 728.554 −740
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 444.043 66.156
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 280.171 127.821
2.2 Indlånsfacilitet 163.842 −61.658
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 30 −7
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 247 −27
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 89.376 2.503
5.1 Offentlig forvaltning og service 77.697 1.969
5.2 Andre forpligtelser 11.679 534
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 306.175 −9.688
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet −1.391 −511
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 17.000 254
8.1 Indlån og andre forpligtelser 17.000 254
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.384 0
10 Andre forpligtelser 168.963 405
11 Revalueringskonti 168.685 0
12 Kapital og reserver 71.684 0
Passiver i alt 1.998.720 58.353

Medie- og pressehenvendelser