Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 14 november 2008

18 november 2008

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 14 november 2008 was de daling van EUR 10 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door twee centrale banken van het Eurosysteem, en van de aankoop van gouden munten door een andere centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 5,7 miljard naar EUR 366,7 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en liquiditeitsverschaffende transacties. Op donderdag 13 november 2008 verviel een in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop van USD 58,6 miljard en werd een nieuwe transactie van USD 60,6 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend. Op dezelfde dag verviel een EUR/USD-deviezenswaptransactie van USD 1 miljard en werd een nieuwe transactie van USD 1 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend. Deze deviezenswaptransactie had geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta. Alle in Amerikaanse dollar luidende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de Europese Centrale Bank (ECB) en het Federal Reserve System. Op woensdag 12 november 2008 verviel een EUR/CHF-deviezenswaptransactie van CHF 21,2 miljard en werd een nieuwe transactie van CHF 15,2 miljard, met een looptijd van 7 dagen, verrekend. Deze transactie werd door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de ECB en de Zwitserse nationale bank en had geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta. Op woensdag 12 november 2008 werd een EUR/DKK-deviezenswaptransactie van DKK 27,5 miljard, met een looptijd van een maand, verrekend. Deze transactie werd door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de ECB en Danmarks Nationalbank.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,1 miljard naar EUR 118,8 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,7 miljard naar EUR 728,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 2 miljard naar EUR 77,7 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 139 miljard naar EUR 636,8 miljard. Op woensdag 12 november 2008 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 312 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 334,4 miljard verrekend. Op donderdag 13 november 2008 verviel een aanvullende langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 50 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 66,8 miljard, met een looptijd van drie maanden, verrekend. Op dezelfde dag werd een tweede aanvullende langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 41,6 miljard, met een looptijd van zes maanden, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 2,7 miljard (vergeleken met EUR 8,4 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 163,8 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 225,5 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 127,8 miljard naar EUR 280,2 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 220.183 −10
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 160.230 4.447
2.1 Vorderingen op het IMF 11.750 1.699
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 148.480 2.748
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 227.511 986
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 11.557 131
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 11.557 131
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 800.711 77.301
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 335.184 22.395
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 462.835 60.667
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 2.654 −5.787
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 37 26
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 43.587 −23.769
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 118.795 134
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.442 0
9 Overige activa 378.704 −866
Totaal activa 1.998.720 58.353
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 728.554 −740
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 444.043 66.156
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 280.171 127.821
2.2 Depositofaciliteit 163.842 −61.658
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 30 −7
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 247 −27
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 89.376 2.503
5.1 Overheid 77.697 1.969
5.2 Overige verplichtingen 11.679 534
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 306.175 −9.688
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta −1.391 −511
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 17.000 254
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 17.000 254
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.384 0
10 Overige passiva 168.963 405
11 Herwaarderingsrekeningen 168.685 0
12 Kapitaal en reserves 71.684 0
Totaal passiva 1.998.720 58.353

Contactpersonen voor de media