Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 14. novembra 2008

18. november 2008

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 14. novembra 2008, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 10 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata dveh centralnih bank Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004) in nakupa zlatih kovancev druge centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti povečalo za 5,7 milijarde EUR na 366,7 milijarde EUR. V četrtek, 13. novembra 2008, je zapadla povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih v višini 58,6 milijarde USD in poravnana je bila nova v višini 60,6 milijarde USD z zapadlostjo sedem dni. Istega dne je zapadla operacija valutne zamenjave EUR/USD v višini 1 milijarde USD in poravnana je bila nova v višini 1 milijarde USD z zapadlostjo sedem dni. Ta operacija valutne zamenjave ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti. Vse transakcije v ameriških dolarjih je Eurosistem izvedel v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo med Evropsko centralno banko (ECB) in ameriško centralno banko Federal Reserve System. V sredo, 12. novembra 2008, je zapadla operacija valutne zamenjave EUR/CHF v višini 21,2 milijarde CHF in poravnana je bila nova v višini 15,2 milijarde CHF z zapadlostjo sedem dni. To operacijo je Eurosistem izvedel v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo med ECB in centralno banko Swiss National Bank in ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti. V sredo, 12. novembra 2008, je bila poravnana operacija valutne zamenjave EUR/DKK v višini 27,5 milijarde DKK z zapadlostjo enega meseca. To operacijo je Eurosistem izvedel v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo med ECB in centralno banko Danmarks Nationalbank.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,1 milijarde EUR na 118,8 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,7 milijarde EUR na 728,6 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 2 milijardi EUR na 77,7 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 139 milijard EUR na 636,8 milijarde EUR. V sredo, 12. novembra 2008, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 312 milijard EUR in poravnana je bila nova v višini 334,4 milijarde EUR. V četrtek, 13. novembra 2008, je zapadla dodatna operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 50 milijard EUR in poravnana je bila nova v višini 66,8 milijarde EUR z zapadlostjo treh mesecev. Istega dne je bila poravnana še ena dodatna operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 41,6 milijarde EUR z zapadlostjo šestih mesecev.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 2,7 milijarde EUR (v primerjavi z 8,4 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 163,8 milijarde EUR (v primerjavi z 225,5 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 127,8 milijarde EUR na 280,2 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 220.183 −10
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 160.230 4.447
2.1 Terjatve do MDS 11.750 1.699
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 148.480 2.748
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 227.511 986
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 11.557 131
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 11.557 131
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 800.711 77.301
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 335.184 22.395
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 462.835 60.667
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 2.654 −5.787
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 37 26
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 43.587 −23.769
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 118.795 134
8 Dolg širše države v EUR 37.442 0
9 Druga sredstva 378.704 −866
Skupaj sredstva 1.998.720 58.353
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 728.554 −740
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 444.043 66.156
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 280.171 127.821
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 163.842 −61.658
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 30 −7
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 247 −27
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 89.376 2.503
5.1 Širša država 77.697 1.969
5.2 Druge obveznosti 11.679 534
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 306.175 −9.688
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti −1.391 −511
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 17.000 254
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 17.000 254
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.384 0
10 Druge obveznosti 168.963 405
11 Računi prevrednotenja 168.685 0
12 Kapital in rezerve 71.684 0
Skupaj obveznosti 1.998.720 58.353

Stiki za medije