Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2008. gada 14. novembrī

2008. gada 18. novembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2008. gada 14. novembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 10 milj. euro, divām Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2004. gada 27. septembrī) un vienai Eurosistēmas centrālajai bankai veicot zelta monētu pirkumu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju rezultātā palielinājās par 5.7 mljrd. euro (līdz 366.7 mljrd. euro). Ceturtdien, 2008. gada 13. novembrī likviditāti palielinošam reversajam darījumam 58.6 mljrd. ASV dolāru apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgts jauns darījums 60.6 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas. Tajā pašā dienā valūtas mijmaiņas operācijai (EUR/USD) 1 mljrd. ASV dolāru apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna operācija 1 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas. Šīs valūtas mijmaiņas operācija neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju. Visus ASV dolāros denominētos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku (ECB) un Federālo rezervju sistēmu. Trešdien, 2008. gada 12. novembrī valūtas mijmaiņas operācijai (EUR/CHF) 21.2 mljrd. Šveices franku apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna operācija 15.2 mljrd. Šveices franku apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas. Eurosistēma veica šo operāciju saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp ECB un Šveices Nacionālo banku, un tā neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju. Trešdien, 2008. gada 12. novembrī tika noslēgta valūtas mijmaiņas operācija (EUR/DKK) 27.5 mljrd. Dānijas kronu apmērā ar dzēšanas termiņu 1 mēnesis. Eurosistēma veica šo operāciju saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos (mijmaiņas darījumu līniju) starp ECB un Danmarks Nationalbank.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.1 mljrd. euro (līdz 118.8 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.7 mljrd. euro (līdz 728.6 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 2 mljrd. euro (līdz 77.7 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 139 mljrd. euro (līdz 636.8 mljrd. euro). Trešdien, 2008. gada 12. novembrī galvenajai refinansēšanas operācijai 312 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 334.4 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2008. gada 13. novembrī papildu ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 50 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 66.8 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 3 mēneši. Tajā pašā dienā tika noslēgta vēl viena papildu ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 41.6 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 6 mēneši.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 2.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 8.4 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 163.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 225.5 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 127.8 mljrd. euro (līdz 280.2 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 220,183 −10
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 160,230 4,447
2.1 SVF debitoru parādi 11,750 1,699
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 148,480 2,748
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 227,511 986
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11,557 131
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 11,557 131
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 800,711 77,301
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 335,184 22,395
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 462,835 60,667
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 2,654 −5,787
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 37 26
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 43,587 −23,769
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 118,795 134
8 Valdības parāds euro 37,442 0
9 Pārējie aktīvi 378,704 −866
Kopā aktīvi 1,998,720 58,353
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 728,554 −740
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 444,043 66,156
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 280,171 127,821
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 163,842 −61,658
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 30 −7
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 247 −27
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 89,376 2,503
5.1 Saistības pret valdību 77,697 1,969
5.2 Pārējās saistības 11,679 534
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 306,175 −9,688
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem −1,391 −511
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,000 254
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 17,000 254
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,384 0
10 Pārējās saistības 168,963 405
11 Pārvērtēšanas konti 168,685 0
12 Kapitāls un rezerves 71,684 0
Kopā pasīvi 1,998,720 58,353

Kontaktinformācija presei