Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 14. listopadu 2008

18. listopadu 2008

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 14. listopadu 2008 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 10 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly dvě centrální banky Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě, která vstoupila v platnost 27. září 2004), a nákupu zlatých mincí další centrální bankou Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity zvýšil o 5,7 mld. EUR na 366,7 mld. EUR. Ve čtvrtek 13. listopadu 2008 byla splatná reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech o objemu 58,6 mld. USD a byla vypořádána další v hodnotě 60,6 mld. USD. V tentýž den byla splatná měnová swapová operace v eurech a amerických dolarech o objemu 1 mld. USD a byla vypořádána další v hodnotě 1 mld. USD se splatností sedm dní. Tato měnová swapová operace neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému. Všechny transakce v amerických dolarech prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi Evropskou centrální bankou (ECB) a Federálním rezervním systémem. Ve středu 12. listopadu 2008 byla splatná měnová swapová operace v eurech a švýcarských francích o objemu 21,2 mld. CHF a byla vypořádána další o objemu 15,2 mld. CHF se splatností sedm dní. Tuto operaci prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi ECB a Švýcarskou národní bankou. Tato operace neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému. Ve středu 12. listopadu 2008 byla vypořádána měnová swapová operace v eurech a dánských korunách o objemu 27,5 mld. DKK se splatností jeden měsíc. Tuto operaci prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi ECB a Danmarks Nationalbank.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,1 mld. EUR na 118,8 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 0,7 mld. EUR na 728,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 2 mld. EUR na 77,7 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 139 mld. EUR na 636,8 mld. EUR. Ve středu 12. listopadu 2008 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 312 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 334,4 mld. EUR. Ve čtvrtek 13. listopadu 2008 byla splatná doplňková dlouhodobější refinanční operace o objemu 50 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 66,8 mld. EUR se splatností tři měsíce. V tentýž den byla vypořádána další doplňková dlouhodobější refinanční operace o objemu 41,6 mld. EUR se splatností šest měsíců.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 2,7 mld. EUR (ve srovnání s 8,4 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 163,8 mld. EUR (zatímco během předchozího týdne bylo jejím prostřednictvím uloženo 225,5 mld. EUR).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 127,8 mld. EUR na 280,2 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 220 183 −10
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 160 230 4 447
2.1 Pohledávky za MMF 11 750 1 699
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 148 480 2 748
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 227 511 986
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 11 557 131
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 11 557 131
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 800 711 77 301
5.1 Hlavní refinanční operace 335 184 22 395
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 462 835 60 667
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 2 654 −5 787
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 37 26
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 43 587 −23 769
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 118 795 134
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 442 0
9 Ostatní aktiva 378 704 −866
Aktiva celkem 1 998 720 58 353
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 728 554 −740
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 444 043 66 156
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 280 171 127 821
2.2 Vkladová facilita 163 842 −61 658
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 30 −7
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 247 −27
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 89 376 2 503
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 77 697 1 969
5.2 Ostatní závazky 11 679 534
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 306 175 −9 688
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny −1 391 −511
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 17 000 254
8.1 Vklady a ostatní závazky 17 000 254
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 384 0
10 Ostatní pasiva 168 963 405
11 Účty přecenění 168 685 0
12 Kapitál a rezervní fondy 71 684 0
Pasiva celkem 1 998 720 58 353

Kontakty pro média