Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 24 октомври 2008 г.

28 октомври 2008 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 1 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. I от активите) през седмицата, която приключва на 24 октомври 2008 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 12,4 млрд. евро до 330,9 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари. На 23 октомври 2008 г., четвъртък, настъпи падежът на обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари в размер на 25 млрд. щатски долара и бе договорена нова на стойност 101,9 млрд. щатски долара с матуритет 28 дни. В същия ден настъпи падежът на друга обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари в размер на 170,9 млрд. щатски долара и бе договорена нова на стойност 68 млрд. щатски долара с матуритет седем дни. Също на 23 октомври 2008 г., четвъртък, бе договорена валутна суап операция в щатски долари на стойност 22,6 млрд. щатски долара с матуритет 28 дни и в същия ден бе договорена друга валутна суап операция в щатски долари на стойност 3,9 млрд. щатски долара с матуритет седем дни. Тези две валутни суап операции не се отразиха на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута. Всички транзакции, деноминирани в щатски долари, бяха извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между Европейската централна банка (ЕЦБ) и Системата на Федералния резерв. На 22 октомври 2008 г., сряда, бе договорена валутна суап операция в швейцарски франкове в размер на 22,3 млрд. швейцарски франка с матуритет седем дни. Тази операция бе извършена от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между ЕЦБ и Швейцарската национална банка и не се отрази върху нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 1,5 млрд. евро до 116,3 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 1,3 млрд. евро до 723,1 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 40,3 млрд. евро до 120,3 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение от 31,2 млрд. евро до 564,6 млрд. евро. На 22 октомври 2008 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 310 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 304 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 14,1 млрд. евро (при 14 млрд. евро през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 202,6 млрд. евро (при 239,6 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 49,3 млрд. евро до 181,2 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 220 195 −1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 153 941 7 350
2.1 Вземания от МВФ 9 820 −1
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 144 121 7 351
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 198 860 −24 343
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 12 955 −741
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 12 955 −741
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 767 232 −5 960
5.1 Основни операции по рефинансиране 305 951 −6 035
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 447 187 5
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 14 085 82
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 8 −12
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 64 045 2 882
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 116 343 1 526
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 37 441 −7
9 Други активи 387 152 4 373
Общо активи 1 958 164 −14 920
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 723 083 1 250
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 383 787 −86 472
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 181 178 −49 338
2.2 Депозитно улеснение 202 558 −37 017
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 51 −117
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 221 96
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 137 722 45 801
5.1 Сектор „Държавно управление“ 120 258 40 273
5.2 Други задължения 17 464 5 528
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 283 579 28 575
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 72 −1 225
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 16 428 −3 347
8.1 Депозити, салда и други задължения 16 428 −3 347
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 384 0
10 Други задължения 167 522 402
11 Сметки за преоценка 168 685 0
12 Капитал и резерви 71 680 1
Общо пасиви 1 958 164 −14 920

Данни за контакт за медиите