Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 24. októbru 2008

28. októbra 2008

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 24. októbra 2008 došlo k zníženiu stavu zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 1 mil. EUR v dôsledku predaja zlata jednou z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a refinančných obchodov v amerických dolároch znížila o 12,4 mld. EUR na 330,9 mld. EUR. Vo štvrtok 23. októbra 2008 bol splatný reverzný refinančný obchod v amerických dolároch v objeme 25 mld. USD a bol uzavretý ďalší v objeme 101,9 mld. USD so splatnosťou 28 dní. V ten istý deň bol splatný aj ďalší reverzný refinančný obchod v amerických dolároch vo výške 170,9 mld. USD a bol uzavretý nový vo výške 68 mld. USD so splatnosťou 7 dní. Vo štvrtok 23. októbra 2008 bol tiež uzavretý menový swap v amerických dolároch v hodnote 22,6 mld. USD so splatnosťou 28 dní a rovnaký swap v hodnote 3,9 mld. USD so splatnosťou 7 dní. Na čistú devízovú pozíciu Eurosystému tieto dva menové swapy nemali žiadny vplyv. Eurosystém všetky uvedené obchody v amerických dolároch uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou (ECB) a Federálnym rezervným systémom. V stredu 22. októbra 2008 bol uzavretý menový swap vo švajčiarskych frankoch v hodnote 22,3 mld. CHF so splatnosťou 7 dní. Eurosystém tento obchod uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi ECB a Swiss National Bank, pričom čistú devízovú pozíciu Eurosystému nijako neovplyvnil.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 1,5 mld. EUR na 116,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 1,3 mld. EUR na 723,1 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 40,3 mld. EUR na 120,3 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 31,2 mld. EUR na 564,6 mld. EUR. V stredu 22. októbra bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 310 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 304 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 14,1 mld. EUR (v porovnaní so 14 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 202,6 mld. EUR (v porovnaní s 239,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 49,3 mld. EUR na 181,2 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 220 195 −1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 153 941 7 350
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 820 −1
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 144 121 7 351
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 198 860 −24 343
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 12 955 −741
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 12 955 −741
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 767 232 −5 960
5.1 Hlavné refinančné obchody 305 951 −6 035
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 447 187 5
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 14 085 82
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 8 −12
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 64 045 2 882
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 116 343 1 526
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 441 −7
9 Ostatné aktíva 387 152 4 373
Úhrn aktív 1 958 164 −14 920
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 723 083 1 250
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 383 787 −86 472
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 181 178 −49 338
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 202 558 −37 017
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 51 −117
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 221 96
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 137 722 45 801
5.1 Verejná správa 120 258 40 273
5.2 Ostatné záväzky 17 464 5 528
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 283 579 28 575
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 72 −1 225
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 16 428 −3 347
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 16 428 −3 347
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 384 0
10 Ostatné pasíva 167 522 402
11 Účty precenenia 168 685 0
12 Kapitál a rezervy 71 680 1
Úhrn pasív 1 958 164 −14 920

Kontakt pre médiá