Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 24. říjnu 2008

28. října 2008

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 24. října 2008 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 1 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě, která vstoupila v platnost 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 12,4 mld. EUR na 330,9 mld. EUR. Ve čtvrtek 23. října 2008 byla splatná reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech o objemu 25 mld. USD a byla vypořádána další v hodnotě 101,9 mld. USD se splatností 28 dní. V tentýž den byla splatná další reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech o objemu 170,9 mld. USD a byla vypořádána další v hodnotě 68 mld. USD se splatností sedm dní. Rovněž ve čtvrtek 23. října 2008 byla vypořádána měnová swapová operace v amerických dolarech o objemu 22,6 mld. USD se splatností 28 dní a v tentýž den byla vypořádána další měnová swapová operace v amerických dolarech v hodnotě 3,9 mld. USD se splatností sedm dní. Tyto dvě měnové swapové operace neměly žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému. Všechny transakce v amerických dolarech prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi Evropskou centrální bankou (ECB) a Federálním rezervním systémem. Ve středu 22. října 2008 byla vypořádána měnová swapová operace ve švýcarských francích o objemu 22,3 mld. CHF se splatností sedm dní. Tuto operaci prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi ECB a Švýcarskou národní bankou. Tato operace neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 1,5 mld. EUR na 116,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 1,3 mld. EUR na 723,1 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 40,3 mld. EUR na 120,3 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 31,2 mld. EUR na 564,6 mld. EUR. Ve středu 22. října 2008 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 310 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 304 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 14,1 mld. EUR (ve srovnání se 14 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 202,6 mld. EUR (zatímco během předchozího týdne bylo jejím prostřednictvím uloženo 239,6 mld. EUR).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 49,3 mld. EUR na 181,2 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 220 195 −1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 153 941 7 350
2.1 Pohledávky za MMF 9 820 −1
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 144 121 7 351
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 198 860 −24 343
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 12 955 −741
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 12 955 −741
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 767 232 −5 960
5.1 Hlavní refinanční operace 305 951 −6 035
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 447 187 5
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 14 085 82
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 8 −12
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 64 045 2 882
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 116 343 1 526
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 441 −7
9 Ostatní aktiva 387 152 4 373
Aktiva celkem 1 958 164 −14 920
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 723 083 1 250
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 383 787 −86 472
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 181 178 −49 338
2.2 Vkladová facilita 202 558 −37 017
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 51 −117
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 221 96
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 137 722 45 801
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 120 258 40 273
5.2 Ostatní závazky 17 464 5 528
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 283 579 28 575
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 72 −1 225
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 16 428 −3 347
8.1 Vklady a ostatní závazky 16 428 −3 347
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 384 0
10 Ostatní pasiva 167 522 402
11 Účty přecenění 168 685 0
12 Kapitál a rezervní fondy 71 680 1
Pasiva celkem 1 958 164 −14 920

Kontakty pro média