Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 24. oktoober 2008

28. oktoober 2008

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

24. oktoobril 2008 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 1 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites teostatud likviidsust suurendavate operatsioonide tulemusel 12,4 miljardi euro võrra 330,9 miljardi euroni. Neljapäeval, 23. oktoobril 2008 möödus 25 miljardi USA dollari suuruse likviidsust suurendava operatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 101,9 miljardit USA dollarit ja tähtajaga 28 päeva. Samal päeval möödus veel ühe, 170,9 miljardi USA dollari suuruse likviidsust suurendava pöördoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 68 miljardit USA dollarit ja tähtajaga seitse päeva. Neljapäeval, 23. oktoobril 2008 teostati ka 22,6 miljardi USA dollari suurune valuutavahetusoperatsioon tähtajaga 28 päeva ning 3,9 miljardi USA dollari suurune valuutavahetusoperatsioon tähtajaga seitse päeva. Need kaks operatsiooni ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus. Eurosüsteem teostas kõik USA dollarites nomineeritud operatsioonid seoses Euroopa Keskpanga (EKP) ja USA Föderaalreservi Süsteemi ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing). Kolmapäeval, 22. oktoobril 2008 teostati 22,3 miljardi Šveitsi frangi suurune valuutavahetusoperatsioon tähtajaga seitse päeva. Eurosüsteem teostas selle operatsiooni seoses EKP ja Šveitsi Rahvuspanga ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing) ning see ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 1,5 miljardi euro võrra 116,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 1,3 miljardi euro võrra 723,1 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) kasvasid 40,3 miljardi euro võrra 120,3 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 31,2 miljardi euro võrra 564,6 miljardi euroni. Kolmapäeval, 22. oktoobril 2008 möödus 310 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 304 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 14,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 14 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 202,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 239,6 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 49,3 miljardi euro võrra 181,2 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 220 195 −1
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 153 941 7 350
2.1 Nõuded RVFle 9 820 −1
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 144 121 7 351
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 198 860 −24 343
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 12 955 −741
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 12 955 −741
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 767 232 −5 960
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 305 951 −6 035
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 447 187 5
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 14 085 82
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 8 −12
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 64 045 2 882
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 116 343 1 526
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 441 −7
9 Muud varad 387 152 4 373
Varad kokku 1 958 164 −14 920
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 723 083 1 250
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 383 787 −86 472
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 181 178 −49 338
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 202 558 −37 017
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 51 −117
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 221 96
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 137 722 45 801
5.1 Valitsussektor 120 258 40 273
5.2 Muud kohustused 17 464 5 528
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 283 579 28 575
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 72 −1 225
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 16 428 −3 347
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 16 428 −3 347
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 384 0
10 Muud kohustused 167 522 402
11 Ümberhindluskontod 168 685 0
12 Kapital ja reservid 71 680 1
Kohustused kokku 1 958 164 −14 920

Kontaktandmed