Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 24. oktober 2008

28. oktober 2008

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 24. oktober 2008, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 1 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 12,4 mia. euro til 330,9 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner samt likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar. Torsdag den 23. oktober 2008 udløb en likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar på 25 mia. dollar, og en ny på 101,9 mia. dollar blev afviklet med en løbetid på 28 dage. Samme dag udløb yderligere en likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar på 170,9 mia. dollar, og en ny på 68 mia. dollar blev afviklet med en løbetid på syv dage. Torsdag den 23. oktober 2008 afvikledes endvidere en valutaswap på 22,6 mia. dollar med en løbetid på 28 dage, og samme dag afvikledes yderligere en valutaswap på 3,9 mia. dollar med en løbetid på syv dage. Disse to swapoperationer havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta. Alle transaktioner i amerikanske dollar blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem Den Europæiske Centralbank (ECB) og Federal Reserve. Onsdag den 22. oktober 2008 afvikledes en valutaswap på 22,3 mia. schweiziske franc med en løbetid på syv dage. Denne operation blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem ECB og Schweizerische Nationalbank og havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 1,5 mia. euro til 116,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 1,3 mia. euro til 723,1 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 40,3 mia. euro til 120,3 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 31,2 mia. euro til 564,6 mia. euro. Onsdag den 22. oktober 2008 udløb en primær markedsoperation på 310 mia. euro, og en ny på 304 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 14,1 mia. euro (mod 14 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 202,6 mia. euro (mod 239,6 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 49,3 mia. euro til 181,2 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 220.195 −1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 153.941 7.350
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.820 −1
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 144.121 7.351
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 198.860 −24.343
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 12.955 −741
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 12.955 −741
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 767.232 −5.960
5.1 Primære markedsoperationer 305.951 −6.035
5.2 Langfristede markedsoperationer 447.187 5
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 14.085 82
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 8 −12
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 64.045 2.882
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 116.343 1.526
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.441 −7
9 Andre aktiver 387.152 4.373
Aktiver i alt 1.958.164 −14.920
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 723.083 1.250
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 383.787 −86.472
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 181.178 −49.338
2.2 Indlånsfacilitet 202.558 −37.017
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 51 −117
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 221 96
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 137.722 45.801
5.1 Offentlig forvaltning og service 120.258 40.273
5.2 Andre forpligtelser 17.464 5.528
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 283.579 28.575
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 72 −1.225
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 16.428 −3.347
8.1 Indlån og andre forpligtelser 16.428 −3.347
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.384 0
10 Andre forpligtelser 167.522 402
11 Revalueringskonti 168.685 0
12 Kapital og reserver 71.680 1
Passiver i alt 1.958.164 −14.920

Medie- og pressehenvendelser