Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 24. oktobra 2008

28. oktober 2008

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 24. oktobra 2008, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 1 milijon EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih zmanjšalo za 12,4 milijarde EUR na 330,9 milijarde EUR. V četrtek, 23. oktobra 2008, je zapadla povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih v višini 25 milijard USD in poravnana je bila nova v višini 101,9 milijarde USD z zapadlostjo 28 dni. Na isti dan je zapadla tudi povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih v višini 170,9 milijarde USD in poravnana je bila nova v višini 68 milijard USD z zapadlostjo sedem dni. Ravno tako v četrtek, 23. oktobra 2008, je bila poravnana operacija valutne zamenjave v ameriških dolarjih v višini 22,6 milijarde USD z zapadlostjo 28 dni, na isti dan pa je bila poravnana tudi operacija valutne zamenjave v ameriških dolarjih v višini 3,9 milijarde USD z zapadlostjo sedem dni. Ti dve operaciji valutne zamenjave nista vplivali na neto stanje Eurosistema v tuji valuti. Vse transakcije v ameriških dolarjih je Eurosistem izvedel v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo ( reciprocal currency (swap) arrangement) med Evropsko centralno banko (ECB) in ameriško centralno banko Federal Reserve System. V sredo, 22. oktobra 2008, je bila poravnana operacija valutne zamenjave v švicarskih frankih v višini 22,3 milijarde CHF z zapadlostjo sedem dni. To operacijo je Eurosistem izvedel v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo med ECB in centralno banko Swiss National Bank in ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 1,5 milijarde EUR na 116,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 1,3 milijarde EUR na 723,1 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 40,3 milijarde EUR na 120,3 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 31,2 milijarde EUR na 564,6 milijarde EUR. V sredo, 22. oktobra 2008, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 310 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 304 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 14,1 milijarde EUR (v primerjavi s 14 milijardami EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 202,6 milijarde EUR (v primerjavi z 239,6 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 49,3 milijarde EUR na 181,2 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 220.195 −1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 153.941 7.350
2.1 Terjatve do MDS 9.820 −1
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 144.121 7.351
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 198.860 −24.343
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 12.955 −741
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 12.955 −741
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 767.232 −5.960
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 305.951 −6.035
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 447.187 5
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 14.085 82
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 8 −12
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 64.045 2.882
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 116.343 1.526
8 Dolg širše države v EUR 37.441 −7
9 Druga sredstva 387.152 4.373
Skupaj sredstva 1.958.164 −14.920
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 723.083 1.250
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 383.787 −86.472
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 181.178 −49.338
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 202.558 −37.017
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 51 −117
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 221 96
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 137.722 45.801
5.1 Širša država 120.258 40.273
5.2 Druge obveznosti 17.464 5.528
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 283.579 28.575
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 72 −1.225
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 16.428 −3.347
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 16.428 −3.347
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.384 0
10 Druge obveznosti 167.522 402
11 Računi prevrednotenja 168.685 0
12 Kapital in rezerve 71.680 1
Skupaj obveznosti 1.958.164 −14.920

Stiki za medije