Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 24 oktober 2008

28 oktober 2008

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 24 oktober 2008 kwam de daling van EUR 1 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) overeen met de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 12,4 miljard naar EUR 330,9 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en van in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties. Op donderdag 23 oktober 2008 verviel een in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop van USD 25 miljard en werd een nieuwe transactie van USD 101,9 miljard, met een looptijd van 28 dagen, verrekend. Op dezelfde dag verviel een verdere in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop van USD 170,9 miljard en werd een nieuwe transactie van USD 68 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend. Op donderdag 23 oktober 2008 werd eveneens een in Amerikaanse dollar luidende deviezenswaptransactie van USD 22,6 miljard, met een looptijd van 28 dagen, verrekend en werd, op dezelfde dag, een verdere in Amerikaanse dollar luidende deviezenswaptransactie van USD 3,9 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend. Deze twee deviezenswaptransacties hadden geen effect op de netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta. Alle in Amerikaanse dollar luidende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de Europese Centrale Bank (ECB) en het Federal Reserve System. Op woensdag 22 oktober 2008 werd een in Zwitserse frank luidende deviezenswaptransactie van CHF 22,3 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend. Deze transactie werd door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de ECB en de Zwitserse nationale bank en had geen effect op de netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 1,5 miljard naar EUR 116,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 1,3 miljard naar EUR 723,1 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 40,3 miljard naar EUR 120,3 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 31,2 miljard naar EUR 564,6 miljard. Op woensdag 22 oktober 2008 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 310 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 304 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 14,1 miljard (vergeleken met EUR 14 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 202,6 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 239,6 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 49,3 miljard naar EUR 181,2 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 220.195 −1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 153.941 7.350
2.1 Vorderingen op het IMF 9.820 −1
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 144.121 7.351
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 198.860 −24.343
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 12.955 −741
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 12.955 −741
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 767.232 −5.960
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 305.951 −6.035
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 447.187 5
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 14.085 82
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 8 −12
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 64.045 2.882
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 116.343 1.526
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.441 −7
9 Overige activa 387.152 4.373
Totaal activa 1.958.164 −14.920
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 723.083 1.250
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 383.787 −86.472
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 181.178 −49.338
2.2 Depositofaciliteit 202.558 −37.017
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 51 −117
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 221 96
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 137.722 45.801
5.1 Overheid 120.258 40.273
5.2 Overige verplichtingen 17.464 5.528
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 283.579 28.575
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 72 −1.225
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 16.428 −3.347
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 16.428 −3.347
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.384 0
10 Overige passiva 167.522 402
11 Herwaarderingsrekeningen 168.685 0
12 Kapitaal en reserves 71.680 1
Totaal passiva 1.958.164 −14.920

Contactpersonen voor de media