Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 24 października 2008 r.

28 października 2008 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 24 października 2008 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 1 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 12,4 mld euro do poziomu 330,9 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz operacji zapewniających płynność w dolarach amerykańskich. W czwartek 23 października 2008 r. przypadł termin zapadalności odwracalnej transakcji zapewniającej płynność w dolarach amerykańskich w wysokości 25 mld USD oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w wysokości 101,9 mld USD z terminem zapadalności 28 dni. Tego samego dnia przypadł także termin zapadalności odwracalnej transakcji zapewniającej płynność w dolarach amerykańskich w wysokości 170,9 mld USD oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w wysokości 68 mld USD z siedmiodniowym terminem zapadalności. W czwartek 23 października 2008 r. nastąpiło również rozliczenie swapa walutowego w dolarach amerykańskich w wysokości 22,6 mld USD z terminem zapadalności 28 dni oraz miało miejsce rozliczenie swapa walutowego w dolarach amerykańskich w wysokości 3,9 mld USD z siedmiodniowym terminem zapadalności. Te dwa swapy walutowe nie miały wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych. Wszystkie transakcje denominowane w dolarach amerykańskich zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym (EBC) a Systemem Rezerwy Federalnej. W środę 22 października 2008 r. nastąpiło rozliczenie swapa walutowego we frankach szwajcarskich w wysokości 22,3 mld CHF z siedmiodniowym terminem zapadalności. Transakcja ta została przeprowadzona przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy EBC a Swiss National Bank i nie miała wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów strefy euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 1,5 mld euro do poziomu 116,3 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 1,3 mld euro do poziomu 723,1 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 40,3 mld euro do poziomu 120,3 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 31,2 mld euro do poziomu 564,6 mld euro. W środę 22 października 2008 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 310 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 304 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 14,1 mld euro (w porównaniu z 14 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 202,6 mld euro (w porównaniu z 239,6 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 49,3 mld euro do poziomu 181,2 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 220.195 −1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 153.941 7.350
2.1 Należności od MFW 9.820 −1
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 144.121 7.351
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 198.860 −24.343
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 12.955 −741
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 12.955 −741
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 767.232 −5.960
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 305.951 −6.035
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 447.187 5
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 14.085 82
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 8 −12
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 64.045 2.882
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 116.343 1.526
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.441 −7
9 Pozostałe aktywa 387.152 4.373
Aktywa razem 1.958.164 −14.920
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 723.083 1.250
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 383.787 −86.472
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 181.178 −49.338
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 202.558 −37.017
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 51 −117
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 221 96
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów strefy euro w euro 137.722 45.801
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 120.258 40.273
5.2 Pozostałe zobowiązania 17.464 5.528
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 283.579 28.575
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 72 −1.225
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 16.428 −3.347
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 16.428 −3.347
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.384 0
10 Pozostałe zobowiązania 167.522 402
11 Różnice z aktualizacji wyceny 168.685 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 71.680 1
Pasywa razem 1.958.164 −14.920

Kontakt z mediami