Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 24ης Οκτωβρίου 2008

28 Οκτωβρίου 2008

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 24 Οκτωβρίου 2008, η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 1 εκατ. ευρώ αντανακλούσε την πώληση χρυσού από μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος (στο πλαίσιο της συμφωνίας των κεντρικών τραπεζών για τον χρυσό (Central Bank Gold Agreement) που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Σεπτεμβρίου 2004).

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 12,4 δισεκ. ευρώ σε 330,9 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου, καθώς και λόγω πράξεων παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ. Την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2008 έληξε μια αντιστρεπτέα συναλλαγή παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, ύψους 25 δισεκ. δολαρίων, ενώ διακανονίστηκε νέα συναλλαγή ύψους 101,9 δισεκ. δολαρίων, με διάρκεια 28 ημερών. Την ίδια ημέρα, έληξε μια άλλη αντιστρεπτέα συναλλαγή παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, ύψους 170,9 δισεκ. δολαρίων, ενώ διακανονίστηκε νέα συναλλαγή, ύψους 68 δισεκ. δολαρίων, με διάρκεια επτά ημερών. Επίσης, την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2008 διακανονίστηκε μια πράξη ανταλλαγής νομισμάτων σε δολάρια ΗΠΑ, ύψους 22,6 δισεκ. δολαρίων, με διάρκεια 28 ημερών, και την ίδια ημέρα διακανονίστηκε μια άλλη πράξη ανταλλαγής νομισμάτων σε δολάρια ΗΠΑ, ύψους 3,9 δισεκ. δολαρίων, με διάρκεια επτά ημερών. Οι δύο αυτές πράξεις ανταλλαγής νομισμάτων δεν είχαν καμία επίδραση στην καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος. Όλες οι συναλλαγές σε δολάρια ΗΠΑ διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων (swap line) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ. Την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2008 διακανονίστηκε μια πράξη ανταλλαγής νομισμάτων σε φράγκα Ελβετίας, ύψους 22,3 δισεκ. φράγκων, με διάρκεια επτά ημερών. Η πράξη αυτή διενεργήθηκε από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων (swap line) μεταξύ της ΕΚΤ και της Εθνικής Τράπεζας της Ελβετίας και δεν είχε καμία επίδραση στην καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι σε ευρώ κατοίκων της ζώνης του ευρώ (στοιχείο 7 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 1,5 δισεκ. ευρώ σε 116,3 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 1,3 δισεκ. ευρώ σε 723,1 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 40,3 δισεκ. ευρώ σε 120,3 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 31,2 δισεκ. ευρώ σε 564,6 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2008 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 310 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 304 δισεκ. ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 14,1 δισεκ. ευρώ (έναντι 14 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 202,6 δισεκ. ευρώ (έναντι 239,6 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 49,3 δισεκ. ευρώ σε 181,2 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 220.195 −1
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 153.941 7.350
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 9.820 −1
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 144.121 7.351
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 198.860 −24.343
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 12.955 −741
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 12.955 −741
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 767.232 −5.960
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 305.951 −6.035
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 447.187 5
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 14.085 82
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 8 −12
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 64.045 2.882
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 116.343 1.526
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 37.441 −7
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 387.152 4.373
Σύνολο ενεργητικού 1.958.164 −14.920
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 723.083 1.250
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 383.787 −86.472
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 181.178 −49.338
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 202.558 −37.017
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 51 −117
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 221 96
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 137.722 45.801
5.1 Γενική κυβέρνηση 120.258 40.273
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 17.464 5.528
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 283.579 28.575
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 72 −1.225
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 16.428 −3.347
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 16.428 −3.347
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 5.384 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 167.522 402
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 168.685 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 71.680 1
Σύνολο παθητικού 1.958.164 −14.920