Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 24 oktober 2008

28 oktober 2008

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 24 oktober 2008 motsvarade minskningen på 1 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 12,4 miljarder EUR till 330,9 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserade transaktioner i US-dollar. Torsdagen den 23 oktober 2008 förföll en likvidiserande reverserad transaktion på 25 miljarder US-dollar och ersattes med en ny på 101,9 miljarder US-dollar, med en löptid på 28 dagar. Samma dag förföll ytterligare en likvidiserande reverserad transaktion på 170,9 miljarder US-dollar och ersattes med en ny på 68 miljarder US-dollar, med en löptid på sju dagar. Torsdagen den 23 oktober 2008 avvecklades även en valutaswapptransaktion på 22,6 miljarder USD, med en löptid på 28 dagar. Samma dag avvecklades ytterligare en valutaswapptransaktion på 3,9 miljarder USD, med en löptid på sju dagar. Dessa två valutaswapptransaktioner hade ingen påverkan på Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta. Dessa transaktioner genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan ECB och Federal Reserve System. Onsdagen den 22 oktober 2008 avvecklades en valutaswapptransaktion på 22,3 miljarder CHF, med en löptid på sju dagar. Denna transaktion genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan ECB och den schweiziska nationalbanken. Transaktionen hade ingen påverkan på Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 1,5 miljarder EUR till 116,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 1,3 miljarder EUR till 723,1 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 40,3 miljarder EUR till 120,3 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 31,2 miljarder EUR till 564,6 miljarder EUR. Onsdagen den 22 oktober 2008 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 310 miljarder EUR och ersattes med en ny på 304 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 14,1 miljader EUR (jämfört med 14 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 202,6 miljarder EUR (jämfört med 239,6 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som ett resultat av alla transaktioner minskade den aktuella ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (punkt 2.1 på skuldsidan) med 49,3 miljarder EUR till 181,2 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 220.195 −1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 153.941 7.350
2.1 Fordringar på IMF 9.820 −1
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 144.121 7.351
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 198.860 −24.343
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 12.955 −741
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 12.955 −741
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 767.232 −5.960
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 305.951 −6.035
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 447.187 5
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 14.085 82
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 8 −12
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 64.045 2.882
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 116.343 1.526
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.441 −7
9 Övriga tillgångar 387.152 4.373
Summa tillgångar 1.958.164 −14.920
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 723.083 1.250
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 383.787 −86.472
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 181.178 −49.338
2.2 Inlåningsfacilitet 202.558 −37.017
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 51 −117
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 221 96
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 137.722 45.801
5.1 Offentliga sektorn 120.258 40.273
5.2 Övriga skulder 17.464 5.528
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 283.579 28.575
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 72 −1.225
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 16.428 −3.347
8.1 Inlåning och övriga skulder 16.428 −3.347
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.384 0
10 Övriga skulder 167.522 402
11 Värderegleringskonton 168.685 0
12 Eget kapital 71.680 1
Summa skulder 1.958.164 −14.920

Kontakt för media