Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2008. gada 24. oktobrī

2008. gada 28. oktobrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2008. gada 24. oktobrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 1 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2004. gada 27. septembrī).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā samazinājās par 12.4 mljrd. euro (līdz 330.9 mljrd. euro). Ceturtdien, 2008. gada 23. oktobrī likviditāti palielinošam reversajam darījumam 25 mljrd. ASV dolāru apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgts jauns darījums 101.9 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 28 dienas. Tajā pašā dienā vēl vienam likviditāti palielinošam reversajam darījumam 170.9 mljrd. ASV dolāru apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgts jauns darījums 68 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas. Ceturtdien, 2008. gada 23. oktobrī tika noslēgta arī ASV dolāru valūtas mijmaiņas operācija 22.6 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 28 dienas. Tajā pašā dienā tika noslēgta vēl viena ASV dolāru valūtas mijmaiņas operācija 3.9 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas. Šīs divas valūtas mijmaiņas operācijas neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju. Visus ASV dolāros denominētos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku (ECB) un Federālo rezervju sistēmu. Trešdien, 2008. gada 22. oktobrī tika noslēgta Šveices franku valūtas mijmaiņas operācija 22.3 mljrd. Šveices franku apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas. Eurosistēma veica šo operāciju saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp ECB un Šveices Nacionālo banku, un tā neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 1.5 mljrd. euro (līdz 116.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 1.3 mljrd. euro (līdz 723.1 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 40.3 mljrd. euro (līdz 120.3 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 31.2 mljrd. euro (līdz 564.6 mljrd. euro). Trešdien, 2008. gada 22. oktobrī galvenajai refinansēšanas operācijai 310 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 304 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 14.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 14 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 202.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 239.6 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 49.3 mljrd. euro (līdz 181.2 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 220,195 −1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 153,941 7,350
2.1 SVF debitoru parādi 9,820 −1
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 144,121 7,351
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 198,860 −24,343
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12,955 −741
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 12,955 −741
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 767,232 −5,960
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 305,951 −6,035
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 447,187 5
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 14,085 82
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 8 −12
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 64,045 2,882
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 116,343 1,526
8 Valdības parāds euro 37,441 −7
9 Pārējie aktīvi 387,152 4,373
Kopā aktīvi 1,958,164 −14,920
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 723,083 1,250
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 383,787 −86,472
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 181,178 −49,338
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 202,558 −37,017
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 51 −117
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 221 96
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 137,722 45,801
5.1 Saistības pret valdību 120,258 40,273
5.2 Pārējās saistības 17,464 5,528
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 283,579 28,575
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 72 −1,225
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,428 −3,347
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 16,428 −3,347
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,384 0
10 Pārējās saistības 167,522 402
11 Pārvērtēšanas konti 168,685 0
12 Kapitāls un rezerves 71,680 1
Kopā pasīvi 1,958,164 −14,920

Kontaktinformācija presei