Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 11 юли 2008 г.

15 юли 2008 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 27 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. I от активите) през седмицата, която приключва на 11 юли 2008 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) остава почти непроменена − 166 млрд. евро.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти от eврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 0,3 млрд. евро до 112,9 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 1,7 млрд. евро до 685,6 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) намаляват с 7,3 млрд. евро до 52,6 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 45,8 млрд. евро до 475,1 млрд. евро. На 9 юли 2008 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 154,5 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 175 млрд. евро. На 10 юли 2008 г., четвъртък, бе договорена допълнителна дългосрочна операция по рефинансиране на стойност 25 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 0,2 млрд. евро (при почти нулева стойност през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,1 млрд. евро (при 0,3 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 57 млрд. евро до 236,1 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 208 993 −27
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 136 001 −1 605
2.1 Вземания от МВФ 9 191 −106
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 126 810 −1 499
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 55 761 494
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 15 160 30
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 160 30
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 475 160 45 661
5.1 Основни операции по рефинансиране 175 001 20 501
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 299 997 25 002
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 157 153
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 5 5
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 32 144 1 258
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 112 872 253
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 37 461 0
9 Други активи 378 625 1 221
Общо активи 1 452 177 47 285
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 685 613 1 670
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 236 172 56 837
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 236 075 57 020
2.2 Депозитно улеснение 62 −209
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 35 26
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 229 −41
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 59 642 −7 251
5.1 Сектор „Държавно управление“ 52 622 −7 259
5.2 Други задължения 7 020 8
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 76 702 −967
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 451 686
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 18 224 −1 793
8.1 Депозити, салда и други задължения 18 224 −1 793
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 120 0
10 Други задължения 143 992 −1 856
11 Сметки за преоценка 152 364 0
12 Капитал и резерви 71 668 0
Общо пасиви 1 452 177 47 285

Данни за контакт за медиите