Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 11. červenci 2008

15. července 2008

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 11. července 2008 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 27 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě, která vstoupila v platnost 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) zůstal prakticky nezměněn na úrovni 166 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,3 mld. EUR na 112,9 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 1,7 mld. EUR na 685,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 7,3 mld. EUR na 52,6 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 45,8 mld. EUR na 475,1 mld. EUR. Ve středu 9. července 2008 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 154,5 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 175 mld. EUR. Ve čtvrtek 10. července 2008 byla vypořádána nová dodatečná dlouhodobější refinanční operace o objemu 25 mld. EUR.

Pomocí mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (ve srovnání s předchozím týdnem, kdy zůstala prakticky nevyužita), prostřednictvím vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,1 mld. EUR (zatímco během předchozího týdne bylo jejím prostřednictvím uloženo 0,3 mld. EUR).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 57 mld. EUR na 236,1 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 208 993 −27
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 136 001 −1 605
2.1 Pohledávky za MMF 9 191 −106
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 126 810 −1 499
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 55 761 494
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 160 30
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 160 30
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 475 160 45 661
5.1 Hlavní refinanční operace 175 001 20 501
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 299 997 25 002
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 157 153
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 5 5
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 32 144 1 258
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 112 872 253
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 461 0
9 Ostatní aktiva 378 625 1 221
Aktiva celkem 1 452 177 47 285
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 685 613 1 670
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 236 172 56 837
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 236 075 57 020
2.2 Vkladová facilita 62 −209
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 35 26
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 229 −41
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 59 642 −7 251
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 52 622 −7 259
5.2 Ostatní závazky 7 020 8
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 76 702 −967
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 451 686
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 18 224 −1 793
8.1 Vklady a ostatní závazky 18 224 −1 793
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 120 0
10 Ostatní pasiva 143 992 −1 856
11 Účty přecenění 152 364 0
12 Kapitál a rezervní fondy 71 668 0
Pasiva celkem 1 452 177 47 285

Kontakty pro média