Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 11 juli 2008

15 juli 2008

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 11 juli 2008 motsvarade minskningen på 27 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) var i stort sett oförändrad på 166 miljarder EUR.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 112,9 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 1,7 miljarder EUR till 685,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 7,3 miljarder EUR till 52,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 45,8 miljarder EUR till 475,1 miljarder EUR. Onsdagen den 9 juli 2008 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 154,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 175 miljarder EUR. Torsdagen den 10 juli 2008 avvecklades en extra långfristig refinansieringstransaktion på 25 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,2 miljarder EUR (jämfört med ungefär noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med 0,3 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 57 miljarder EUR till 236,1 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 208.993 −27
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 136.001 −1.605
2.1 Fordringar på IMF 9.191 −106
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 126.810 −1.499
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 55.761 494
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.160 30
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.160 30
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 475.160 45.661
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 175.001 20.501
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 299.997 25.002
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 157 153
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 5 5
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 32.144 1.258
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 112.872 253
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.461 0
9 Övriga tillgångar 378.625 1.221
Summa tillgångar 1.452.177 47.285
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 685.613 1.670
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 236.172 56.837
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 236.075 57.020
2.2 Inlåningsfacilitet 62 −209
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 35 26
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 229 −41
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 59.642 −7.251
5.1 Offentliga sektorn 52.622 −7.259
5.2 Övriga skulder 7.020 8
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 76.702 −967
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.451 686
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 18.224 −1.793
8.1 Inlåning och övriga skulder 18.224 −1.793
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.120 0
10 Övriga skulder 143.992 −1.856
11 Värderegleringskonton 152.364 0
12 Eget kapital 71.668 0
Summa skulder 1.452.177 47.285

Kontakt för media