Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2008 m. liepos 11 d.

2008 m. liepos 15 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2008 m. liepos 11 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 27 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) beveik nekito ir buvo 166 mlrd. eurų.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 112,9 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,7 mlrd. eurų – iki 685,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 7,3 mlrd. eurų – iki 52,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 45,8 mlrd. eurų – iki 475,1 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2008 m. liepos 9 d., baigėsi 154,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 175 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2008 m. liepos 10 d., buvo atlikta nauja papildoma 25 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (palyginti su beveik nuliniu praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su 0,3 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 57 mlrd. eurų – iki 236,1 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 208 993 −27
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 136 001 −1 605
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 191 −106
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 126 810 −1 499
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 55 761 494
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 160 30
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 160 30
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 475 160 45 661
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 175 001 20 501
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 299 997 25 002
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 157 153
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 5 5
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 32 144 1 258
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 112 872 253
8 Valdžios skola eurais 37 461 0
9 Kitas turtas 378 625 1 221
Visas turtas 1 452 177 47 285
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 685 613 1 670
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 236 172 56 837
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 236 075 57 020
2.2 Indėlių galimybė 62 −209
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 35 26
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 229 −41
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 59 642 −7 251
5.1 Valdžiai 52 622 −7 259
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 020 8
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 76 702 −967
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 451 686
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 18 224 −1 793
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 18 224 −1 793
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 120 0
10 Kiti įsipareigojimai 143 992 −1 856
11 Perkainojimo sąskaitos 152 364 0
12 Kapitalas ir rezervai 71 668 0
Visi įsipareigojimai 1 452 177 47 285

Kontaktai žiniasklaidai