Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 11. juuli 2008

15. juuli 2008

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

11. juulil 2008 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 27 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) püsis peaaegu muutumatuna 166 miljardi euro tasemel.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,3 miljardi euro võrra 112,9 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 1,7 miljardi euro võrra 685,6 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 7,3 miljardi euro võrra 52,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 45,8 miljardi euro võrra 475,1 miljardi euroni. Kolmapäeval, 9. juulil 2008 möödus 154,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 175 miljardit eurot. Neljapäeval, 10. juulil 2008 teostati täiendav pikemaajaline refinantseerimisoperatsioon väärtusega 25 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,3 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 57 miljardi euro võrra 236,1 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 208 993 −27
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 136 001 −1 605
2.1 Nõuded RVFle 9 191 −106
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 126 810 −1 499
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 55 761 494
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 15 160 30
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 160 30
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 475 160 45 661
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 175 001 20 501
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 299 997 25 002
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 157 153
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 5 5
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 32 144 1 258
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 112 872 253
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 461 0
9 Muud varad 378 625 1 221
Varad kokku 1 452 177 47 285
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 685 613 1 670
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 236 172 56 837
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 236 075 57 020
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 62 −209
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 35 26
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 229 −41
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 59 642 −7 251
5.1 Valitsussektor 52 622 −7 259
5.2 Muud kohustused 7 020 8
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 76 702 −967
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 451 686
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 18 224 −1 793
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 18 224 −1 793
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 120 0
10 Muud kohustused 143 992 −1 856
11 Ümberhindluskontod 152 364 0
12 Kapital ja reservid 71 668 0
Kohustused kokku 1 452 177 47 285

Kontaktandmed