Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 11. júlu 2008

15. júla 2008

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 11. júla 2008 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 27 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa takmer nezmenila a predstavuje 166 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 0,3 mld. EUR na 112,9 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 1,7 mld. EUR na 685,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 7,3 mld. EUR na 52,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 45,8 mld. EUR na 475,1 mld. EUR. V stredu 9. júla 2008 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 154,5 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 175 mld. EUR. Vo štvrtok 10. júla 2008 bol splatný dlhodobejší refinančný obchod v objeme 25 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,2 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 0,1 mld. EUR (v porovnaní s 0,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 57 mld. EUR na 236,1 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 208 993 −27
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 136 001 −1 605
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 191 −106
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 126 810 −1 499
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 55 761 494
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 160 30
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 15 160 30
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 475 160 45 661
5.1 Hlavné refinančné obchody 175 001 20 501
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 299 997 25 002
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 157 153
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 5 5
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 32 144 1 258
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 112 872 253
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 461 0
9 Ostatné aktíva 378 625 1 221
Úhrn aktív 1 452 177 47 285
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 685 613 1 670
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 236 172 56 837
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 236 075 57 020
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 62 −209
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 35 26
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 229 −41
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 59 642 −7 251
5.1 Verejná správa 52 622 −7 259
5.2 Ostatné záväzky 7 020 8
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 76 702 −967
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 451 686
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 18 224 −1 793
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 18 224 −1 793
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 120 0
10 Ostatné pasíva 143 992 −1 856
11 Účty precenenia 152 364 0
12 Kapitál a rezervy 71 668 0
Úhrn pasív 1 452 177 47 285

Kontakt pre médiá