Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 11. julija 2008

15. julij 2008

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 11. julija 2008, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 27 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) je ostalo skoraj nespremenjeno na ravni 166 milijard EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,3 milijarde EUR na 112,9 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 1,7 milijarde EUR na 685,6 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 7,3 milijarde EUR na 52,6 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 45,8 milijarde EUR na 475,1 milijarde EUR. V sredo, 9. julija 2008, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 154,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 175 milijard EUR. V četrtek, 10. julija 2008, je bila poravnana dodatna operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 25 milijard EUR.

Zadolževanje preko odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašalo 0,2 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 0,1 milijarde EUR (v primerjavi z 0,3 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 57 milijard EUR na 236,1 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 208.993 −27
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 136.001 −1.605
2.1 Terjatve do MDS 9.191 −106
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 126.810 −1.499
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 55.761 494
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 15.160 30
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.160 30
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 475.160 45.661
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 175.001 20.501
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 299.997 25.002
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 157 153
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 5 5
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 32.144 1.258
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 112.872 253
8 Dolg širše države v EUR 37.461 0
9 Druga sredstva 378.625 1.221
Skupaj sredstva 1.452.177 47.285
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 685.613 1.670
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 236.172 56.837
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 236.075 57.020
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 62 −209
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 35 26
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 229 −41
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 59.642 −7.251
5.1 Širša država 52.622 −7.259
5.2 Druge obveznosti 7.020 8
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 76.702 −967
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.451 686
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 18.224 −1.793
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 18.224 −1.793
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.120 0
10 Druge obveznosti 143.992 −1.856
11 Računi prevrednotenja 152.364 0
12 Kapital in rezerve 71.668 0
Skupaj obveznosti 1.452.177 47.285

Stiki za medije