Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 11 lipca 2008 r.

15 lipca 2008 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 11 lipca 2008 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 27 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie 166 mld euro.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,3 mld euro do poziomu 112,9 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 1,7 mld euro do poziomu 685,6 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 7,3 mld euro do poziomu 52,6 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 45,8 mld euro do poziomu 475,1 mld euro. W środę 9 lipca 2008 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 154,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 175 mld euro. W czwartek 10 lipca 2008 r. nastąpiło rozliczenie nowej, dodatkowej dłuższej operacji refinansującej w kwocie 25 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld euro (w porównaniu z bliskim zera wykorzystaniem w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,1 mld euro (w porównaniu z 0,3 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 57 mld euro do poziomu 236,1 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 208.993 −27
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 136.001 −1.605
2.1 Należności od MFW 9.191 −106
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 126.810 −1.499
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 55.761 494
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 15.160 30
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 15.160 30
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 475.160 45.661
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 175.001 20.501
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 299.997 25.002
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 157 153
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 5 5
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 32.144 1.258
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 112.872 253
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.461 0
9 Pozostałe aktywa 378.625 1.221
Aktywa razem 1.452.177 47.285
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 685.613 1.670
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 236.172 56.837
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 236.075 57.020
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 62 −209
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 35 26
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 229 −41
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 59.642 −7.251
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 52.622 −7.259
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.020 8
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 76.702 −967
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 2.451 686
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 18.224 −1.793
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 18.224 −1.793
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.120 0
10 Pozostałe zobowiązania 143.992 −1.856
11 Różnice z aktualizacji wyceny 152.364 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 71.668 0
Pasywa razem 1.452.177 47.285

Kontakt z mediami