Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 11 juli 2008

15 juli 2008

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 11 juli 2008 was de daling van EUR 27 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) bleef vrijwel onveranderd op EUR 166 miljard.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,3 miljard naar EUR 112,9 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 1,7 miljard naar EUR 685,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 7,3 miljard naar EUR 52,6 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 45,8 miljard naar EUR 475,1 miljard. Op woensdag 9 juli 2008 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 154,5 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 175 miljard verrekend. Op donderdag 10 juli 2008 werd een nieuwe aanvullende langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 25 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,2 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,1 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 0,3 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 57 miljard naar EUR 236,1 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 208.993 −27
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 136.001 −1.605
2.1 Vorderingen op het IMF 9.191 −106
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 126.810 −1.499
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 55.761 494
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.160 30
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.160 30
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 475.160 45.661
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 175.001 20.501
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 299.997 25.002
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 157 153
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 5 5
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 32.144 1.258
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 112.872 253
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.461 0
9 Overige activa 378.625 1.221
Totaal activa 1.452.177 47.285
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 685.613 1.670
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 236.172 56.837
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 236.075 57.020
2.2 Depositofaciliteit 62 −209
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 35 26
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 229 −41
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 59.642 −7.251
5.1 Overheid 52.622 −7.259
5.2 Overige verplichtingen 7.020 8
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 76.702 −967
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.451 686
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 18.224 −1.793
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 18.224 −1.793
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.120 0
10 Overige passiva 143.992 −1.856
11 Herwaarderingsrekeningen 152.364 0
12 Kapitaal en reserves 71.668 0
Totaal passiva 1.452.177 47.285

Contactpersonen voor de media